Hà Nam: Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX

KTNT Sáng nay (21/9), tại nhà văn hóa trung tâm tỉnh Hà Nam đã khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội có chủ đề: "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng Đồng bằng Bắc Bộ".
 
Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy phát biểu khai mạc Đại hội.
 
 
Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, các văn bản của Trung ương về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Đảng bộ các cấp bảo đảm đúng yêu cầu, nội dung, tiến độ kế hoạch đề ra và thành công tốt đẹp; với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; đại hội Đảng bộ các cấp đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phát huy được trí tuệ, sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong tỉnh. Thành công của đại hội Đảng bộ các cấp là tiền đề, là điều kiện quan trọng, để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
 
Cùng với tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp, Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh đã hướng về Đại hội bằng các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, rộng khắp, tập trung thực hiện mục tiêu kép: đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tích cực phòng, chống dịch bệnh COVID-19, ổn định đời sống của nhân dân; phấn đấu hoàn thành Kế hoạch năm 2020 và cả nhiệm kỳ; lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 

 Quang cảnh Đại hội

 

Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX có các nhiệm vụ hết sức quan trọng: tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020; chỉ rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020- 2025.
 
Thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cấp ủy đảng; của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vào Dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Hà Nam trong việc tham gia, góp ý vào những vấn đề trọng đại của Đảng, của đất nước.
 
Đại hội phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, lựa chọn để bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX; bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
"Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX là đại hội Đoàn kết - Dân chủ - kỷ cương - phát triển; thành công của Đại hội sẽ tạo động lực mới, khí thế mới để Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh phấn khởi, tin tưởng bước vào nhiệm kỳ mới chung sức, đồng lòng xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh và bền vững, đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ; cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, đồng chí Lê Thị Thủy khẳng định.
 

 Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, với tinh thần đổi mới, năng động, sáng tạo, quyết tâm cao, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.
 
Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định,... của Trung ương nhất là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 6, 7. Trong nhiệm kỳ, Tỉnh uỷ đã cụ thể hoá, ban hành 05 nghị quyết chuyên đề và nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực; kịp thời điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc; tập trung khắc phục nghiêm túc những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm tra, giám sát. Tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc theo hướng sâu sát, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời, hiệu quả, quan tâm chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở.
 
Công tác xây dựng Đảng về đạo đức được đề cao, góp phần rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng. Việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng theo chuyên đề hằng năm, xây dựng mô hình điểm và đăng ký làm theo Bác của các tập thể, cá nhân được gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết những vấn đề khó khăn ở địa phương, cơ quan, đơn vị; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu...
 
Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; giám sát được mở rộng. Chú trọng đổi mới công tác dân vận theo hướng sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình nhân dân, tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm liên quan đến đời sống của người dân ngay tại cơ sở.
 
Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Hà Nam đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm 2016-2020 đạt 10,1%/năm; quy mô kinh tế năm 2020 (giá SS2010) ước đạt 36.772 tỷ đồng, gấp 1,7 lần so với năm 2015; cơ cấu kinh tế: công nghiệp - xây dựng 63%, dịch vụ 27,5%, nông lâm nghiệp, thủy sản còn 9,5%; GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 66,6 triệu đồng. Thu ngân sách tăng trưởng cao, về đích trước 2 năm so với mục tiêu Đại hội, năm 2020 ước đạt 10.000 tỷ đồng.
 
Lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển toàn diện. Công tác tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được quan tâm đầu tư hoàn thiện. Đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; kết hợp hiệu quả phát triển văn hoá với phát triển du lịch. Giữ vững chất lượng giáo dục phổ thông, hoàn thành và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, giáo dục mũi nhọn ở thứ hạng cao.
 
Công tác cải cách thủ tục hành chính được triển khai theo hướng công khai, đơn giản hóa, cắt giảm thời gian, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Thành lập, đưa Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã vào hoạt động hiệu quả. Tiến hành sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn trên địa bàn tỉnh; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Hà Nam giai đoạn 2019-2021 đảm bảo tiến độ, yêu cầu đề ra.
 
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo Đại hội.
 
 
Phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân Hà Nam đã kế thừa, phát huy thành tựu của những nhiệm kỳ trước, đoàn kết, năng động, sáng tạo, giành được nhiều kết quả quan trọng, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực.
 
Tuy nhiên, những kết quả vừa qua vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của một địa phương nằm trong quy hoạch vùng Thủ đô, cửa ngõ phía nam Hà Nội, có vị trí trung tâm kết nối các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực chưa cao; một số nơi việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở còn hình thức.
 
Để thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Hà Nam trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Đồng bằng Bắc Bộ, bà Mai đề nghị Đại hội quan tâm thảo luận để tăng cường công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững bản chất cách mạng và khoa học, gắn bó mật thiết với nhân dân.
 
“Công tác cán bộ phải là khâu then chốt, điểm đột phá; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết nội bộ Đảng làm cơ sở để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Trưởng Ban Dân vận T.Ư nhấn mạnh.
 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tặng hoa chúc mừng Đảng bộ chính quyền quân và dân tỉnh Hà Nam.

 

Bà Mai cũng lưu ý về việc đổi mới tư duy, có quyết tâm cao, nỗ lực lớn thực hiện có hiệu quả, thực chất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của nhiệm kỳ tới, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện các đột phá; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; phát huy lợi thế liên kết vùng, cửa ngõ thủ đô Hà Nội; nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực lãnh đạo, quản lý.
 
Theo bà Mai, Hà Nam cần quan tâm chuyển dịch cơ cấu kinh tế hướng vào những ngành có giá trị gia tăng cao, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, lao động trong nông nghiệp làm cơ sở để nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng tăng trưởng.
 
“Đề nghị Đại hội phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm để lựa chọn những đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành khóa XX với cơ cấu hợp lý. Đồng thời, lựa chọn được các đại biểu tiêu biểu, thay mặt cho Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc, đóng góp vào thành công của Đại hội”, bà Mai nhấn mạnh.
 
 
 
 
 
 

Hà Nam

Ý kiến của bạn