Phú Yên: Hơn 400ha rừng bị chuyển đổi mục đích trái phép

KTNT Theo Kết luận thanh tra số 1083/KL-TCLN_KL của Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và PTNT) do Phó tổng cục trưởng Nguyễn Quốc Trị ký, tỉnh Phú Yên đã có nhiều sai phạm trong việc thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp sang mục đích khác.

Cụ thể, về chấp hành quy định trong lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng và sự phù hợp của dự án với quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, có 39/41 dự án với tổng diện tích chuyển mục đích sử dụng 423,96ha rừng không phù hợp với quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2020, trái quy định tại Điều 29, Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006.

Chưa có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, nhưng UBND tỉnh Phú Yên đã cho phép Công ty New City chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Về chấp hành quy định trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác, có 28 dự án chưa chấp hành nghĩa vụ trồng rừng thay thế với tổng diện tích là 171,18ha nhưng vẫn thực hiện thu hồi đất, cho thuê đất, giao đất và chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, trái với quy định tại Điều 29, Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006; Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2015 và Khoản 1, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 24/01/2014.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hải Thạch không thực hiện hoàn thổ đúng thời hạn để trồng lại rừng trên diện tích sau khai thác khoáng sản, chậm trồng rừng thay thế trên diện tích đã khai thác khoáng sản theo quyết định của UBND tỉnh Phú Yên, nhưng chưa được phát hiện, xử lý kịp thời.

Về chấp hành các quy định của pháp luật về đánh giá tác động môi trường do chuyển mục đích sử dụng rừng, có 21/37 dự án không có hồ sơ đánh giá tác động môi trường, nhưng có 17 dự án đã thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác với diện tích 206,45ha là trái quy định tại Điều 29, Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006.

Về chấp hành quy định của pháp luật đất đai về chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện dự án, dự án hầm đường bộ Đèo Cả và dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô, chưa có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng đặc dụng, rừng phòng hộ để thực hiện dự án, nhưng tỉnh Phú Yên vẫn cho phép nhà đầu tư chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang thực hiện dự án là chưa chấp hành chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 178/TTg-KTN ngày 28/01/2013.

Dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp New City Việt Nam chưa có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, nhưng Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác là trái quy định tại Khoản 1, Điều 58, Luật Đất đai năm 2013.

Về ban hành cơ chế đặc thù thực hiện các dự án, việc Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành các văn bản cho phép áp dụng cơ chế đặc thù đối với một số dự án là một trong những nguyên nhân dẫn đến sai phạm trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lập, phê duyệt và thực hiện dự án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao, dự án chọn vào khu vực rừng tự nhiên (rừng trung bình và rừng nghèo) và rừng trồng (là diện tích rừng trồng thay thế của dự án thủy điện sông Ba Hạ). Nhưng Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên không rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định là chưa chấp hành chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nêu tại điểm b, Khoản 1, Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011.

Việc thẩm định, phê duyệt dự án, nhưng chưa có phương án trồng rừng thay thế được phê duyệt là chưa chấp hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nêu tại điểm c, Khoản 1, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 24/01/2014.

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng khi chưa phê duyệt Phương án đầu tư trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang thực hiện Dự án là trái quy định tại Điều 29, Nghị định 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006; Khoản 1, 2, Điều 2 Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 05/6/2013 và không chấp hành điểm c, Khoản 1, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 24/01/2014.

Việc phê duyệt phương án khai thác tận dụng gỗ, củi trước thời điểm phê duyệt Phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư và quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng là trái quy định tại Khoản 1, 2, Điều 8, Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016.

Cũng theo kết luận này, trong quá trình tiến hành thanh tra, Đoàn thanh tra đã phát hiện một số sai phạm và đã yêu cầu Công ty TNHH New City Việt Nam (có Biên bản làm việc) tạm dừng tất cả các hoạt động làm ảnh hưởng tiêu cực đến diện tích rừng, đến khi có văn bản đồng ý cho thực hiện tiếp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh và các đơn vị trực thuộc khẩn trương tiến hành xác minh làm rõ vi phạm đối với Công ty TNHH New City Việt Nam đã thực hiện khai thác khoảng 2,7 ha rừng phòng hộ khi chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Công ty Cổ phần Tập đoàn Hải Thạch đã không thực hiện hoàn thổ đúng thời hạn để trồng lại rừng trên diện tích sau khai thác khoáng sản, chậm trồng rừng thay thế diện tích đã khai thác khoáng sản và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc tham mưu đề xuất xử lý vi phạm đảm bảo nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật.

Từ những kết luận nêu trên, Tổng cục Lâm nghiệp kiến nghị các cơ quan, tổ chức một số nội dung chủ yếu sau:

Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên: Nghiêm túc thực hiện các biện pháp xử lý nêu tại Phần IV Kết luận thanh tra; Đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế và thu hồi tiền trồng rừng thay thế theo quy định; xử lý hoặc đề xuất xử lý nghiêm chủ đầu tư không thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế theo quy định của pháp luật; Chấn chỉnh việc tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; kiên quyết không tham mưu chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác khi chưa đủ các điều kiện chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định của pháp luật; Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế khai thác tận dụng gỗ, cấp giấy phép khai thác gỗ trên diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng; Kiểm điểm và xử lý theo thẩm quyền đối với các tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra những sai phạm nêu trong Kết luận thanh tra; Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra về Tổng cục Lâm nghiệp trước ngày 30/9/2017.

 Kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, đề nghị UBND tỉnh Phú Yên tổ chức rà soát toàn diện các dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Phú Yên thời gian qua, bao gồm cả dự án đã có chủ trương đầu tư, nhưng chưa triển khai thực hiện; kịp thời chấn chỉnh và chỉ đạo khắc phục những thiếu sót trong quá trình lập, phê duyệt và thực hiện dự án; kiên quyết không chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác khi chưa đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định của pháp luật; Rà soát, điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Phú Yên bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Đối với diện tích rừng tại Tiểu khu 310 và 311 bổ sung ngay vào quy hoạch rừng phòng hộ; Dừng triển khai thực hiện dự án Chăn nuôi bò thịt chất lượng cao tại Tiểu khu 310 và 311; Thực hiện việc ban hành văn bản áp dụng cơ chế đặc thù theo đúng quy định của pháp luật; Tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm đối với các tập thể và cá nhân để xảy ra các sai phạm nêu trong Kết luận thanh tra.

Khánh Nguyên

 

 

 

KTNT

Ý kiến của bạn