Tập huấn phóng viên tuyên truyền nội dung Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

KTNT Sáng nay (30/10), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn phóng viên báo chí tuyên truyền nội dung Dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

btg.jpg

Hội nghị nhằm cung cấp cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, những người làm báo những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; trao đổi, thảo luận phương pháp, cách thức tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, qua đó, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phát huy trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, góp ý có chất lượng vào dự thảo các văn kiện; góp phần để Đại hội thành công, đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, thành viên Tổ biên tập Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã trình bày chuyên đề thông tin về các nội dung cốt lõi của Dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Dự thảo báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII gồm 15 mục với 15 vấn đề lớn.

Đánh giá về đất nước sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, PGS.TS Phạm Văn Linh khẳng định rằng, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt. Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay.

Những thành tựu của 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đã tiếp tục khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo của Đảng và nhân dân ta, khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Theo PGS.TS Phạm Văn Linh, một trong những bài học sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII đó là: quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm “dân là gốc”; nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới.

Bên cạnh đó, chú trọng đặc biệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, tự chuyển hoá trong nội bộ, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí… Xây dựng đồng bộ thể chế phát triển, đảm bảo hài hoà giữa kế thừa và đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và chính trị, văn hoá, xã hội; giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, con người, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường...

 

hung.jpg
Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

 

Định hướng tuyên truyền về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để có nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội XIII của Đảng; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc; lan tỏa, nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiêu biểu, nhất là các nhân tố điển hình mới.

Bên cạnh đó, phát huy trách nhiệm, thế mạnh của từng cơ quan báo chí, chủ động xây dựng các tuyến tin, bài chuyên sâu trong từng lĩnh vực, như: Kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác đối ngoại, xây dựng Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các phần tử cơ hội chính trị lợi dụng việc góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng để phát tán các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lệch lạc, tiêu cực nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ của ta; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Có thể khẳng định, công tác tuyên truyền về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng của mỗi cơ quan báo chí. Công tác thông tin, tuyên truyền cần bảo đảm đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng cơ quan chức năng, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào Đại hội XIII của Đảng.

 

D.T

Ý kiến của bạn