Thanh Hóa: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương ngành thanh tra

KTNT Trước tình trạng một số công chức thanh tra không chấp hành nghiêm quy chế của ngành, vi phạm quy định của pháp luật, mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ thị tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành này.

Được biết, vào ngày 12/6, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành chỉ thị về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành thanh tra.

Nội dung chỉ thị nêu rõ: Trong thời gian gần đây, một số công chức thanh tra không chấp hành nghiêm quy chế của ngành, vi phạm quy định của pháp luật, làm ảnh hưởng đến uy tín ngành.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của một số công chức thanh tra không nghiêm. Công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ công vụ của một số cơ quan thanh tra chưa được coi trọng. Việc phát hiện xử lý vi phạm chưa kịp thời.

Nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa  yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành thực hiện tốt một số nhiệm vụ, cụ thể:

Thứ nhất, tập trung quán triệt trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thanh tra tuân thủ các quy định của pháp luật, quy chế làm việc của cơ quan, quy tắc ứng xử và những việc cán bộ công chức không được làm. Thực hiện nghiêm quy trình chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức thanh tra trong thực thi nhiệm vụ công vụ. Ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Thứ hai, tổ chức chặt chẽ các hoạt động thanh tra của sở, ngành, huyện, thị, thành và Thanh tra tỉnh. Phân công cụ thể cán bộ, công chức có trách nhiệm thuộc tổ chức thanh tra. Cán bộ, công chức giám sát hoạt động công tác thanh tra. Không bố trí cán bộ, công chức tham gia đoàn thanh tra, nếu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hạn chế, hiệu quả công tác thấp, vi phạm đạo đức, lối sống.

thanh-tra.jpg
Trụ sở Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, nơi có đến 5 cán bộ vừa bị khởi tố và bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra về hành vi nhận hối lộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra tại huyện Thiệu Hóa

 

Thứ ba, lãnh đạo các tổ chức thanh tra cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quản lý cán bộ. Gương mẫu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng.Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thanh tra khi thực thi nhiệm vụ, công vụ. Cụ thể hóa quy định trách nhiệm khi có sai phạm trong công tác thanh tra. Kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm.

Thứ tư, tăng cường phối hợp giữa Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành với Chủ tịch UBND huyện, thị, thành, Trưởng đoàn thanh tra trong việc quản lý các hoạt động thanh tra, quản lý cán bộ làm công tác thanh tra. Đông thời, rà soát lại đội ngũ công chức, viên chức thanh tra. Ưu tiên bố trí đủ số lượng và đảm bảo chất lượng cho Thanh tra sở, Thanh tra cấp huyện. Không bố trí cán bộ chưa được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ làm công tác thanh tra.

Thứ năm, yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng ban, ngành và Chủ tịch UBND huyện, thị, thành thường xuyên phối hợp với Thanh tra tỉnh trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Lãnh, chỉ đạo kiểm tra, giám sát các đoàn thanh tra, nhằm kịp thời phát hiện và có biện pháp phòng ngừa không để xảy ra vi phạm.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành và các cơ quan, tổ chức liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nghiêm Chỉ thị nêu trên.

 

Văn Cương

Ý kiến của bạn