Trên 500 lãnh đạo dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

KTNT Sáng nay (29/6), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho cán bộ khối báo chí, xuất bản các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Trên 500 đại biểu là lãnh đạo cấp vụ và tương đương các cơ quan: Báo Nhân dân, TTXVN, Đài TH VN,… dự Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng lần này giúp các đồng chí là lãnh đạo cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản và lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội XII; đồng thời, vận dụng các cơ quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết và văn kiện Đại hội XII của Đảng vào việc xây dựng chương trình hành động của tập thể và cá nhân. Việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết lần này cũng là điều kiện để các cơ quan báo chí, xuất bản triển khai tuyên truyền sâu rộng hơn trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đưa Nghị quyết và các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt được thực hiện với tinh thần đổi mới, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức. Quá trình học tập, quán triệt Nghị quyết gắn với việc đấu tranh phê phán nhận thức lệch lạc; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; phê phán, phản bác thông tin, quan điểm sai trái… Qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu sẽ nghiên cứu 3 chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

BBT

 

 

KTNT

Ý kiến của bạn