Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 7 tháng 12 năm 2023  
Thứ sáu, ngày 30 tháng 6 năm 2023 | 8:0

Hòa Bình triển khai các giải pháp đẩy mạnh xây dựng NTM

Tỉnh Hòa Bình phấn đấu từ nay tới cuối năm 2023 có thêm 06 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Các xã được công nhận đạt chuẩn NTM phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Bình quân đạt 16,2 tiêu chí/xã.

73 xã đạt chuẩn NTM

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, Chương trình xây dựng NTM của tỉnh Hòa Bình đã đạt được nhiều kết quả khả quan, diện mạo nông thôn và đời sống người dân được nâng lên rõ rệt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các hoạt động văn hóa, thể thao được duy trì và phát triển; phát huy được sức mạnh to lớn của nhân dân trong xây dựng NTM...

Đến quý II năm 2023, Hòa Bình có 73/129 xã đạt chuẩn NTM, đạt 56,6%.

Đến quý II năm 2023, Hòa Bình có 73/129 xã đạt chuẩn NTM, đạt 56,6%; bình quân  toàn tỉnh đạt 16 tiêu chí/xã. Tỉnh có 21 xã NTM nâng cao, 01 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 60 khu dân cư kiểu mẫu, 174 vườn mẫu.

Trong khi đó, thành phố Hòa Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2018; huyện Lương Sơn đạt chuẩn NTM năm 2019; huyện Lạc Thủy đạt chuẩn NTM năm 2020. Sau khi đạt chuẩn NTM, các địa phương tiếp tục thực hiện xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, huyện NTM nâng cao theo kế hoạch đề ra.

Thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến nay, Hòa Bình có 123 sản phẩm đạt OCOP cấp tỉnh, trong đó có 24 sản phẩm đạt 4 sao, 99 sản phẩm đạt 3 sao. Các sản phẩm tập trung chủ yếu vào nhóm sản phẩm đặc thù, thế mạnh của tỉnh được các khách hàng trong nước và quốc tế tin dùng như: Cam Cao phong, Bưởi đỏ Tân Lạc, Cá sông Đà, sản phẩm chế biến từ măng nứa, măng bát độ. Một số sản phẩm đã xuất khẩu sang Mỹ, châu Âu... Tổ chức nhiều hoạt động triển lãm, quảng bá, kết nối giao thương các sản phẩm OCOP với các tỉnh bạn....

Hiện nay, trong quá trình thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu - tiêu chí NTM nâng cao, Hòa Bình còn gặp nhiều khó khăn như: Tỷ lệ đường xã được bảo trì hằng năm, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp và có các hạng mục cần thiết như biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh bóng mát; tỷ lệ diện tích cây trồng chủ lực của địa phương được tưới tiên tiến, tiết kiệm nước đạt trên 30%; thu nhập bình quân của người dân đạt từ 43 đến 59 triệu đồng/người/năm...Nguồn lực đầu tư còn thấp trong khi công trình cần đầu tư nhiều..

Phấn đấu có thêm 6 xã đạt NTM

Theo Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 13/01/2023 của UBND tỉnh Hòa Bình đề ra, từ nay tới cuối năm 2023, tỉnhh phấn đấu có thêm 06 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Các xã được công nhận đạt chuẩn NTM phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Bình quân toàn tỉnh đạt 16,2 tiêu chí/xã. Chuẩn hoá từ 16 sản phẩm OCOP cấp tỉnh đạt 3 sao trở lên. Tiếp tục hoàn thành các công trình thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của cư dân nông thôn: Giao thông, thuỷ lợi, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế. Nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn, tạo mô hình sản xuất gắn với việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho nhân dân.

 Hòa Bình hiện có 123 sản phẩm OCOP cấp tỉnh, trong đó 24 sản phẩm đạt 4 sao, 99 sản phẩm 3 sao. 

Để đạt được kết quả đề ra theo kế hoạch, Hòa Bình xác định tập trung vào các giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thành lập, kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống Ban Chỉ đạo và Văn phòng điều phối xây dựng NTM các cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM và công tác triển khai nguồn vốn NTM năm 2023 tại các địa phương.

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh trong xây dựng NTM. Nội dung xây dựng NTM phải trở thành nhiệm vụ chính trị của địa phương và của các cơ quan có liên quan. Tiếp tục rà soát các cơ chế, chính sách để thực hiện Chương trình một cách hiệu quả, huy động nguồn lực, thu hút doanh nghiệp, đào tạo nhân lực đầu tư vào địa bàn nông thôn, phát triển sản xuất kinh doanh; chú trọng công nghiệp chế biến nông sản và công nghiệp thu dụng nhiều lao động nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế nông thôn.

Tiếp tục quan tâm huy động các nguồn lực cho xây dựng NTM; lồng ghép thực hiện với nguồn vốn của các chương trình khác để hoàn thành kế hoạch đề ra; Ưu tiên nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách cho các xã đặc biệt khó khăn, các xã đăng ký đạt chuẩn trong giai đoạn 2021-2025. Quan tâm đến thực hiện một số tiêu chí còn đạt ở mức thấp; trong đó, có tiêu chí cần huy động nguồn lực đầu tư các công trình hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, nước sạch, môi trường,... Tập trung, ưu tiên nguồn kinh phí hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tê hợp tác, hợp tác xã; mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị để tạo việc làm, tăng thu nhập ổn định cho cư dân nông thôn.

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
Top