Bắc Giang có 73 xã trọng điểm nguy cơ cháy rừng cao

KTNT Theo danh sách phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, tỉnh hiện có 73 xã trọng điểm có nguy cơ cháy rừng. Trong đó, tập trung chủ yếu ở huyện Lục Ngạn 20 xã; Sơn Động 15 xã, 02 thị trấn; Lục Nam 14 xã và ít nhất là Lạng Giang 01 xã.

 Hiện, tỉnh Bắc Giang có 73 xã trọng điểm có nguy cơ cháy rừng. 

 

Trước thực trạng nói trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố có rừng chỉ đạo UBND các xã, thị trấn trọng điểm cháy rừng tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn. Phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất về thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về PCCCR đối với UBND các huyện, thành phố có rừng, UBND các xã, thị trấn trọng điểm cháy rừng và các chủ rừng trên địa bàn toàn tỉnh. 

UBND các huyện, thành phố có rừng chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn trọng điểm cháy rừng, đơn vị và chủ rừng trên địa bàn rà soát, sửa đổi, bổ sung phương án PCCCR theo quy định; rà soát, xác định cụ thể các khu vực rừng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao để tập trung bố trí các nguồn lực, nhất là hệ thống đường băng cản lửa, hạ cấp thực bì rừng trồng, tuyên truyền, tập huấn, diễn tập chữa cháy rừng, trang thiết bị, dụng cụ bảo hộ lao động chữa cháy rừng… đảm bảo ngăn chặn và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, không để xảy ra cháy rừng và cháy lớn. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện trách nhiệm về PCCCR đối với UBND các xã, thị trấn trọng điểm cháy rừng và các chủ rừng trên địa bàn quản lý.

UBND các xã, thị trấn trọng điểm cháy rừng thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý nhà nước về PCCCR theo quy định của Luật Lâm nghiệp và Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền về công tác PCCCR. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện trách nhiệm về PCCCR đối với các chủ rừng, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan đến hoạt động phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn quản lý.

 

 

Hoàng Văn

Ý kiến của bạn