Đất nông nghiệp được miễn, giảm thuế

KTNT

 
Đất được thừa kế, cho tặng, nhận chuyển quyền sử dụng đất cũng nằm trong diện miễn thuế (ảnh minh họa)
 
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 120 hướng dẫn Nghị định số 20 của Chính phủ về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. Theo đó, các đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp bao gồm: toàn bộ diện tích đất nông nghiệp phục vụ nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm; diện tích đất trồng cây hàng năm có ít nhất một vụ lúa trong năm;

Diện tích đất làm muối; Toàn bộ diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao hoặc công nhận cho hộ nghèo; Diện tích đất nông nghiệp trong hạn mức giao đất nông nghiệp cho các đối tượng làm nông nghiệp bao gồm cả đất được thừa kế, cho tặng, nhận chuyển quyền sử dụng đất.

Cũng theo quy định của Bộ Tài chính, các đối tượng được giảm 50% số thuế gồm sử dụng đất nông nghiệp ghi thu hàng năm đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất nông nghiệp nhưng không quá hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân theo quy định. Đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp thì phải nộp 100% thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Đối với diện tích đất nông nghiệp mà Nhà nước giao cho tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, xã hội đơn vị sự nghiệp cũng được giảm 50% số thuế sử dụng đất ghi thu hàng năm đối với diện tích đất. Đối với diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao không trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà giao cho tổ chức, cá nhân khác nhận thầu theo hợp đồng để sản xuất nông nghiệp thì thực hiện thu hồi đất theo quy định của Luật đất đai. Trong thời gian nhà nước chưa thu hồi đất thì phải nộp 100% thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Các quy định này có hiệu lực thi hành từ 1/10 và kéo dài trong 10 năm.

LH

KTNT

Ý kiến của bạn