Không chia lại đất nông nghiệp đã giao cho người dân

KTNT Đó là khẳng định của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong Công văn trả lời kiến nghị của cử tri tại một số địa phương.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, việc chia lại ruộng đất sẽ xóa bỏ những thành quả đã đạt được trong thời gian qua và là sự thay đổi lớn về chính sách, có thể gây xáo trộn khu vực nông thôn, tác động đến ổn định xã hội.

dat-nong-nghiep.jpg
Ảnh minh họa

 

Cụ thể, nhiều cử tri đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đề xuất Chính phủ sửa đổi Nghị định số 64/NĐ-CP về giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp. Hơn nữa, Nghị định này ban hành đến nay đã 28 năm và nhiều quy định không còn phù hợp với thực tiễn. Đa số người có ruộng đất theo Nghị định số 64/NĐ-CP nay đã già yếu, không còn sức lao động, nhiều người đã chết, hoặc chuyển đến khu vực thành thị sinh sống với con cái, đi làm ăn xa… dẫn tới ruộng đất bị bỏ hoang, gây khó khăn cho công tác quản lý đất đai của chính quyền địa phương.

Về vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng: Nghị định số 64/CP ngày 27-9-1993 của Chính phủ ban hành quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp đã được thay thế bởi Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29-10-2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

Mặt khác, Nghị quyết số 19-NQ/TƯ ngày 31-10-2012 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại đã nêu quan điểm “Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được Nhà nước giao cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách, pháp luật về đất đai. Không đặt vấn đề điều chỉnh lại đất nông nghiệp đã giao cho hộ gia đình và cá nhân, nhưng Nhà nước có chính sách phù hợp để đất nông nghiệp được người trực tiếp sản xuất nông nghiệp sử dụng với hiệu quả cao nhất”. Việc chia lại ruộng đất sẽ xóa bỏ những thành quả đã thu được trong thời gian qua và là một sự thay đổi lớn về chính sách, có thể gây xáo trộn khu vực nông thôn, tác động đến ổn định xã hội.

Hơn nữa, tại Điều 166, 167, 168, 169, 170, 179 và Điều 188 Luật Đất đai 2013 đã có các quy định cụ thể về quyền, nghĩa vụ và điều kiện thực hiện các quyền của người sử dụng đất. Qua đó, người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, trong đó có việc thực hiện các quyền của người sử dụng đối với đất được giao theo Nghị định số 64/NĐ-CP, nếu thực hiện điều chỉnh đất nông nghiệp sẽ tạo ra sự không bình đẳng giữa những người sử dụng đất.

Phạm Duy/HNM

Ý kiến của bạn