Sẽ công bố danh sách ngân hàng đủ điều kiện bảo lãnh nhà ở trong tương lai

KTNT Thống đốc Ngân hàng nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 13/2017/TT - NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2015/TT-NHNN ngày 25/6/2017 quy định về bảo lãnh ngân hàng. Trong đó, sẽ công bố danh sách Ngân hàng thương mại (NHTM) đủ điểu kiện để bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai.

Theo quy định mới của Thông tư số 13/2017/TT - NHNN, Thống đốc NHNN sẽ quyết định tổ chức tín dụng nào có đủ năng lực bảo lãnh nhà ở tương lai, ngoài ra còn "siết" lại một số hoạt động bảo lãnh trái phiếu doanh nghiệp. Thông tư mới được NHNN ban hành được cho là nhằm tạo điều kiện thuận lợi, phù hợp với các quy định pháp luật mới có liên quan trong hoạt động bảo lãnh nói chung và hoạt động bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai nói riêng của các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Cụ thể, nội dung sửa đổi, bổ sung có liên quan tới bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai, Thống đốc NHNN sẽ ban hành quyết định công bố danh sách NHTM đủ năng lực. Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng sẽ là đơn vị đầu mối tự rà soát các NHTM theo các tiêu chí để trình Thống đốc NHNN công bố danh sách và khi có sự thay đổi sẽ cập nhật và điều chỉnh lại danh sách.

Đối với những Ngân hàng thương mại đủ năng lực phải đáp ứng 2 tiêu chí, trong đó giấy phép thành lập và hoạt động hoặc tại các văn bản sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động có quy định nội dung hoạt động bảo lãnh ngân hàng, không bị cấm thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai trong giai đoạn bị kiểm soát đặc biệt. Đồng thời, số dư bảo lãnh được xác định theo tiến độ nộp tiền cho chủ đầu tư và giảm dần khi nghĩa vụ bảo lãnh đối với bên mua chấm dứt theo quy định tại điều 23 Thông tư 27.

Ngân hàng Nhà nước sẽ công bố danh sách những Ngân hàng thương mại đủ điều kiện để bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định có độ trễ trong việc cập nhật số tiền đã nhận của chủ đầu tư nhằm tạo thuận lợi trong tác nghiệp của các Ngân hàng thương mại và chủ đầu tư nhưng tối thiểu phải thông báo một lần vào ngày cuối cùng hàng tháng để làm cơ sở xác định số dư bảo lãnh. Chủ đầu tư tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thông báo chính xác số tiền đã nhận ứng trước của các bên mua theo đúng thời gian thoả thuận cho ngân hàng thương mại. Chủ thể tham gia giao dịch bảo lãnh (bao gồm cả khác hàng được bảo lãnh và các bên có liên quan) là cá nhân, pháp nhân (cả trong nước và nước ngoài). Các tổ chức không có tư cách pháp nhân khi tham gia quan hệ bảo lãnh thì chủ thể tham gia xác lập, thực hiện các giao dịch bảo lãnh thực hiện theo quy định tại Điều 101 Bộ Luật dân sự.

Thông tư số 13/2017/TT – NHNN cũng bổ sung nội dung quy định không cho phép bảo lãnh thanh toán trái phiếu đối với doanh nghiệp phát hành với mục đích cơ cấu lại nợ và trái phiếu phát hành bởi công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng khác. Nội dung bổ sung này nhằm đảm bảo đồng bộ các quy định của NHNN về việc kiểm soát hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng đối với công ty con, công ty liên kết và hạn chế việc tổ chức tín dụng mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành với mục đích cơ cấu lại các khoản nợ./.

Lại Hùng

KTNT

Ý kiến của bạn