Thị xã Mường Lay: Điểm sáng phổ cập giáo dục

KTNT Năm 2017, thị xã Mường Lay (Điện Biên) đã thực hiện rất tốt công tác phổ cập, xóa mù chữ và đạt được nhiều kết quả khả quan. Phóng viên Báo Kinh tế nông thôn đã có cuộc trao đổi với bà Trần Thị Hiếu, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Mường Lay xung quanh vấn đề này.

Một giờ học của học sinh Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc.

 

Xin bà cho biết tình hình phát triển mạng lưới trường, lớp trong năm 2017 của thị xã Mường Lay?

Năm học 2017-2018 (tính đến tháng 10/2017), thị xã Mường Lay có 14 trường, 125 lớp, 2.699 học sinh (tăng 1 lớp, 77 học sinh so với năm học trước); đang mở 5 lớp giáo dục tiếp tục sau biết chữ với 105 học viên.

Về giáo dục mầm non, thị xã có 06 trường mầm non với 48 nhóm/lớp gồm 1.023 trẻ (giảm 52 học sinh so với năm học trước). Trong đó, có 18 nhóm nhà trẻ, 299 trẻ; 30 lớp mẫu giáo, 724 trẻ; 14 lớp mẫu giáo 5 tuổi, 264 trẻ; tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ ra lớp đạt 55,8% (tăng 7,8% so với kế hoạch tỉnh giao), tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo ra lớp 98,7% (tăng 0,1% so với kế hoạch tỉnh giao), tỷ lệ trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 99,6% (tăng 6,3% so với kế hoạch tỉnh giao).

Về giáo dục tiểu học có 4 trường với 53 lớp gồm 1.028 học sinh (tăng 1 lớp, 27 học sinh so với năm học trước); tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi ra lớp là 242/242 trẻ, đạt 100% (tăng 0,9% so với kế hoạch tỉnh giao); tỷ lệ huy động trẻ từ 6-10 tuổi ra lớp là 1.016/1.017 em, đạt 99,9% (tăng 1,3% so với kế hoạch tỉnh giao).

Đối với giáo dục THCS, thị xã Mường Lay hiện có 4 trường với 24 lớp gồm 648 học sinh (tăng 40 học sinh so với năm học trước); huy động trẻ hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học vào học lớp 6 là 200/202 em, đạt 99%; huy động trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học học THCS là 200/202 em, đạt tỉ lệ 99% (tăng 0,5% so với kế hoạch tỉnh giao); huy động 633/644 trẻ 11-14 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, THCS, đạt tỉ lệ 98,3% (tăng 1,4% so với kế hoạch tỉnh giao).

Đặc biệt, thị xã Mường Lay có 11/14 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 78,6%, vượt 23,2% so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XII. Trong đó có 4/6 trường mầm non, 3/4 trường tiểu học, 4/4 trường THCS.

Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của Mường Lay đã đạt được kết quả như thế nào, thưa bà?

Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ  trên địa bàn thị xã năm 2017 đạt được nhiều kết quả rất tích cực. Về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi (GDMNTNT), thị xã đã huy động được 252/252 trẻ 5 tuổi ra lớp, đạt 100%; số trẻ 5 tuổi được công nhận hoàn thành chương trình giáo dục mầm non là 233/233 trẻ, đạt 100%. Số trẻ 5 tuổi khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục là 3/3 cháu, đạt 100%. Số xã đạt chuẩn PCGDMNTNT là 3/3, đạt 100%. Thị xã  Mường Lay đã duy trì đạt chuẩn PCGDMNTNT thành công.

Đối với phổ cập giáo dục (PCGD) tiểu học, có 200/200 trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học, đạt 100%; số trẻ khuyết tật 6-10 tuổi có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục là 9/10 em, tỷ lệ 90%. Số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 là 3/3 xã, tỉ lệ 100%. Thị xã Mường Lay duy trì đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3.

Về PCGD bậc THCS, có 480/512 số thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15-18 tốt nghiệp THCS, đạt 93,8%. Số thanh niên, thiếu niên 11-18 tuổi khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục là 31/32, tỉ lệ 96,9%. Số thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15-18 đang học chương trình GDPT, giáo dục thường xuyên, THPT hoặc giáo dục nghề nghiệp là 405/512; tỉ lệ 79,1%. Số xã đạt chuẩn PCGDTHCS mức độ 1 là 3/3 xã, tỷ lệ 100%; số xã đạt chuẩn PCGDTHCS mức độ 2 là 2/3 xã, tỉ lệ 66,7%; số xã đạt chuẩn PCGDTHCS mức độ 3 là 1/3 xã, tỉ lệ 33,3%; thị xã duy trì đạt chuẩn PCGDTHCS mức độ 1.

Đối với công tác xóa mù chữ (XMC), trong năm qua, đã có 3.634/3.644 người trong độ tuổi từ 15 đến 35 được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 1, đạt 99,7%. Số người trong độ tuổi từ 15 đến 60 được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 2: 6.363/7.067 đạt tỷ lệ 90,04%. Số xã đạt chuẩn XMC mức độ 1 là 3/3 xã, tỉ lệ 100%. Số xã đạt chuẩn XMC mức độ 2 là 2/3 xã, tỉ lệ 66,7%. Thị xã duy trì đạt chuẩn XMC mức độ 1.

Xin bà chia sẻ một số bài học kinh nghiệm của thị xã trong công tác này?

Để công tác PCGD, XMC đạt kết quả tốt cần phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, điều hành, chỉ đạo quyết liệt của chính quyền các cấp. Việc tuyên truyền để nâng cao nhận thức về phát triển giáo dục và đào tạo, tầm quan trọng của mục tiêu PCGD phải được thực hiện thường xuyên, bằng nhiều hình thức.

Bên cạnh đó, thành viên Ban chỉ đạo PCGD, XMC các cấp phải phát huy được vai trò của mình, phối hợp chặt chẽ với Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã cùng chỉ đạo và tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ PCGD, XMC để công tác này không còn là nhiệm vụ của riêng ngành Giáo dục và Đào tạo.

Bà Trần Thị Hiếu, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã phát biểu tại Hội nghị.

Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục phải phát huy vai trò cơ quan thường trực, nòng cốt trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện các mục tiêu PCGD, XMC. Làm tốt công tác tham mưu quy hoạch, mở rộng và củng cố mạng lưới trường lớp, bổ sung trang thiết bị dạy học và các điều kiện để nâng cao tiêu chí phổ cập và chất lượng giáo dục toàn diện.

Đặc biệt là làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, huy động tối đa sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể xã hội như Hội Cựu giáo chức, Hội Khuyến học, Ban đại diện cha mẹ học sinh vào công tác PCGD, XMC; tuyên truyền, vận động nhân dân tạo điều kiện cho con em đi học, chống bỏ học; vận động đóng góp tạo nguồn lực, xây dựng cơ sở vật chất, giám sát tiến độ và chất lượng PCGD, XMC.

Mục tiêu phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trong năm 2018 của thị xã Mường Lay như thế nào, thưa bà?

Năm 2018, thị xã Mường Lay đặt mục tiêu huy động 100% số trẻ em 5 tuổi ra lớp; 100% số trẻ em 5 tuổi ra lớp hoàn thành chương trình giáo dục mầm non; 3/3 xã, phường duy trì đạt chuẩn PCGDMNTNT. Thị xã tiếp tục duy trì đạt chuẩn PCGDMNTNT.

Đồng thời huy động 100% số trẻ em 6 tuổi đi học lớp 1; học sinh 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 98,9%; 3/3 xã, phường duy trì đạt chuẩn PCGDTH mức độ 3.

Huy động 98,5% số trẻ hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6. Phấn đấu học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100%; số đối tượng trong độ tuổi 15-18 tốt nghiệp THCS đạt tỷ lệ từ 94,9%. Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15-18 đang học chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông hoặc giáo dục nghề nghiệp đạt 80%. Phấn đấu 3/3 xã, phường đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 2; 2/3 xã, phường đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3 (phường Na Lay, phường Sông Đà). Thị xã đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 2.

Về công tác XMC, thị xã phấn đấu số người trong độ tuổi từ 15-35 được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 1 đạt 99,9%; số người trong độ tuổi 15-60 biết chữ mức độ 2 đạt 92,1%; 3/3 xã, phường đạt chuẩn XMC mức độ 2. Thị xã đạt chuẩn XMC mức độ 2.

Xin cảm ơn bà đã tham gia cuộc trao đổi này!

 

Thị xã Mường Lay nằm ở phía Bắc của tỉnh Điện Biên, nơi giáp ranh giữa hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu, địa hình xen giữa vùng thấp, vùng cao; có diện tích tự nhiên 11.266,56 ha; gồm 03 đơn vị hành chính là phường Sông Đà, phường Na Lay và xã Lay Nưa. Thị xã có 9 dân tộc anh em cùng sinh sống, với 11.286 nhân khẩu; có 4 bản vùng cao thuộc khu vực đặc biệt khó khăn (Hua Nậm Cản, Hua Huổi Luông, Huổi Luân thuộc xã Lay Nưa và bản Huổi Min thuộc phường Sông Đà).

Đỗ Hùng (thực hiện)

 

 

KTNT

Ý kiến của bạn