TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) hết chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất

KTNT UBND TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) vừa có Văn bản số 1604/UBND -TMNT về việc tạm dừng việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính về chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố.

Đến ngày 30/6/2021, chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất ở thành phố được phê duyệt tại Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng đã hết. Hiện nay, quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của TP. Bảo Lộc đang triển khai thực hiện nhưng chưa được phê duyệt.
 
Theo đó, UBND TP. Bảo Lộc tạm dừng việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố sẽ có thông báo đến các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất biết để thực hiện theo đúng quy định.
 
Theo thống kê đất đai TP. Bảo Lộc ngày 31/12/2020, đất ở trên địa bàn thành phố là 912,04ha. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tại Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 26/4/2019, chỉ tiêu đất ở tại TP. Bảo Lộc là 943,61 ha.
hinh-resize.jpg
TP. Bảo Lộc đã hết chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất ở.
Kết quả thực hiện về chỉ tiêu đất ở theo quy hoạch điều chỉnh đến năm 2020 UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt của TP. Bảo Lộc đến hết kỳ quy hoạch đã thực hiện được 912,04ha, đạt 96,7% so với quy hoạch sử dụng đất, chỉ tiêu đất ở tại thành phố còn phải thực hiện là 31,57ha (912,04ha/943,61ha). Tuy nhiên, căn cứ quy định Luật Đất đai năm 2013, khi kết thúc kỳ quy hoạch sử dụng đất mà các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất chưa thực hiện hết thì vẫn được tiếp tục thực hiện đến khi quy hoạch sử dụng đất kỳ tiếp theo được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt.
 
Do chỉ tiêu đất ở quy hoạch sử dụng đất kỳ trước trên địa bàn thành phố vẫn còn 31,57ha, nhu cầu chuyển mục đích của người sử dụng đất tăng trong những năm gần đây nên trong chỉ tiêu đất ở kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của UBND TP. Bảo Lộc đã lập là 993,12ha. Trong đó, 31,57ha chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất kỳ trước và 49,51ha kỳ mới theo định hướng dân số tăng của Quy hoạch chung xây dựng đến năm 2040 và vùng phụ cận thành phố Bảo Lộc.
 
Hiện nay, Quy hoạch sử dụng đất TP. Bảo Lộc kỳ 2021-2030 chưa lập xong nên chưa được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt. Theo quy định Luật Đất đai năm 2013; Nghị định 148/2020/NĐ-CP, năm 2021, TP. Bảo Lộc chỉ được phép thực hiện hết chỉ tiêu chuyển mục đích từ các loại đất sang đất ở còn lại của Quy hoạch sử dụng đất kỳ trước là 31,57ha. Diện tích 49,51ha chỉ được thực hiện sau khi có Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện kỳ mới (2021-2030) được UBND tỉnh phê duyệt.
 
 
 

Tấn Thành

Ý kiến của bạn