Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 21 tháng 5 năm 2024  
Thứ năm, ngày 7 tháng 3 năm 2024 | 10:25

Nam Đông nhân rộng gương làm kinh tế VAC giỏi

Đến cuối năm 2023 tổng tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ở huyện Nam Đông giảm từ 5,3% xuống còn 2,62% và không có phát sinh tái nghèo, huyện đẩy mạnh lồng ghép tuyên truyền, nêu gương những hộ có sáng kiến trong phát triển sản xuất, làm kinh tế giỏi để nhân rộng, nhằm khơi dậy ý chí vươn lên của các hộ nghèo.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình vừa có buổi làm việc với huyện Nam Đông về tình hình triển khai thực hiện 02 Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 và Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình làm việc với huyện Nam Đông về tình hình triển khai thực hiện 02 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình làm việc với huyện Nam Đông về tình hình triển khai thực hiện 02 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Những năm qua, huyện Nam Đông đã lồng ghép đầu tư, hỗ trợ của các chương trình dự án và đạt được những thành tựu cơ bản trên các lĩnh vực về đời sống chính trị, kinh tế, xã hội; Bộ mặt nông thôn khởi sắc, đời sống nhân dân được cải thiện, khoảng cách giàu nghèo giữa các xã đã được rút ngắn, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào 2 xã đặc biệt khó khăn Hương Hữu và Thượng Long cũng như các gia đình dân tộc thiểu số được nâng lên.

Qua đó, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện liên tục giảm trong nhiều năm, đến cuối năm 2023 tổng tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 5,3% xuống còn 2,62% và không có phát sinh tái nghèo; thường xuyên khảo sát nguyên nhân nghèo để xây dựng giải pháp giúp người nghèo đến từng địa chỉ cụ thể; đẩy mạnh lồng ghép tuyên truyền, nêu gương những hộ có sáng kiến trong phát triển sản xuất, kinh doanh, làm kinh tế giỏi để nhân rộng, nhằm khơi dậy ý chí vươn lên của các hộ nghèo.

Tỷ lệ hộ nghèo tại huyện Nam Đông liên tục giảm trong nhiều năm, đến cuối năm 2023 tổng tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 5,3% xuống còn 2,62% và không có phát sinh tái nghèo.

Tỷ lệ hộ nghèo tại huyện Nam Đông liên tục giảm trong nhiều năm, đến cuối năm 2023 tổng tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 5,3% xuống còn 2,62% và không có phát sinh tái nghèo.

Hiện nay, Nam Đông đang triển khai thực hiện các dự án về giải quyết tình trạng thiếu đất và nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững…. Tuy nhiên đến nay, tỷ lệ giải ngân kinh phí của các chương trình còn thấp, trong đó: chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là gần 1.019 triệu đồng, đạt 11,18% so với tổng kinh phí được cấp; chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: đối với vốn đầu tư phát triển năm 2024 đã được giao kế hoạch là 35.517 triệu đồng, đến nay giải ngân được 2.649 triệu đồng đạt 7,5%; nguồn vốn sự nghiệp: kế hoạch vốn năm 2024 đã phân khai chi tiết là 6.854 triệu đồng, đến nay chưa thực hiện và giải ngân, nguồn vốn giao trong năm 2023 là 17.692 triệu đồng (kể cả nguồn vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023); giải ngân đến nay được 2.517 triệu đồng, đạt 14,2% kế hoạch.

Tại buổi làm việc, huyện Nam Đông cũng đã chỉ ra những tồn tại, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn và kiến nghị trung ương, tỉnh, các sở, ban ngành cho phép điều chuyển nguồn vốn giữa các tiểu dự án cho phù hợp; sớm phân bổ vốn ngân sách tỉnh, huyện hỗ trợ cho các địa phương triển khai thực hiện nhà ở cho hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số; sớm ban hành định mức kinh tế kỹ thuật cho công tác đào tạo nghề nhằm đáp ứng chi phí thực tế hiện nay… Đại diện các sở, ban, ngành cũng đã tham gia góp ý và có những giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân nguồn vốn thực hiện các chương trình MTQG tại huyện Nam Đông.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, huyện Nam Đông trong công tác chỉ đạo, điều hành để triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, có cơ chế phối hợp với các sở, ban, ngành trong triển khai thực hiện các chương trình MTQG. Tiếp tục rà soát, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các chương trình MTQG; xây dựng kế hoạch giải ngân các nguồn vốn sự nghiệp cụ thể để theo dõi và thực hiện.

Huyện Nam Đông nhân rộng gương làm kinh tế giỏi để khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo.

Huyện Nam Đông nhân rộng gương làm kinh tế giỏi để khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo.

Bên cạnh đó, cần thống kê nhu cầu của các hộ nghèo và đưa ra chỉ tiêu cụ thể để có phương án hỗ trợ giảm nghèo theo địa chỉ; chú trọng rà soát tạo sinh kế cho hộ nghèo: tập trung định hướng phát triển các loại cây trồng, vật nuôi lợi thế của địa phương theo hướng sản xuất hàng hoá; Phát huy thế mạnh về bản sắc văn hoá truyền thống, điều kiện thiên nhiên, con người, kêu gọi sự tham gia của người dân kết hợp các nguồn lực khác để phát triển du lịch cộng đồng.

Huy động các nguồn lực, kết hợp lồng ghép triển khai có hiệu quả các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sẽ tạo sinh kế bền vững, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, sẽ đưa huyện Nam Đông sớm đạt chuẩn nông thôn mới, góp phần vào mục tiêu chung phấn đấu đưa tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2025.

 

T. Thành
Ý kiến bạn đọc
Top