Hà Nam rốt ráo quản lý cách ly tập trung và giám sát sau cách ly

KTNT Ngày 8/5, UBND tỉnh Hà Nam đã có văn bản chỉ đạo về việc thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung phòng, chống Covid-19 trên địa bàn.

Theo đó, thực hiện các văn bản của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid 19: Công điện số 597/CĐ- BCĐ ngày 5/5/2021 về thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách lý tập trung phòng, chống dịch Covid-19; Công điện số 600/CĐ- BCĐ ngày 5/5/2021 về điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách lý tập trung và xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh Hà Nam yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt các nội dung sau:
 

 Một trong các chốt cách ly phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Hà Nam

 
Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về việc quản lý cách ly tập trung, việc bàn giao các trường hợp sau khi kết thúc cách ly tập trung, nhất là của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế tại các văn bản: Công điện số 597/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021, Công điện số 600/CĐ- BCĐ ngày 05/5/2021, văn bản số 425/CV-BCĐ ngày 19/01/2021, Công điện số 1640/CĐ-BCĐ ngày 16/10/2020, Quyết định số 1246/QĐ- BYT ngày 20/3/2020, Quyết định số 3468/QĐ- BYT ngày 07/8/2020 và các văn bản liên quan khác về quản lý người xuất nhập cảnh, người phải thực hiện cách ly y tế của Trung ương, của tỉnh.
 
Quản lý chặt chẽ các trường hợp nhập cảnh vào địa bàn tỉnh, trường hợp về lưu trú sau khi kết thúc cách ly tập trung và trường hợp phải thực hiện cách ly tại nhà phòng, chống dịch; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm thực hiện cách ly tập trung, bàn giao sau khi kết thúc cách lý, quản lý sau cách ly tập trung tại nhà, nơi lưu trú và việc thực hiện các quy định, cam kết, yêu cầu sau khi kết thúc cách ly tập trung.
 

 Một trong các chốt cách ly phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Hà Nam

 

Các trường hợp phải cách ly tập trung theo quy định phải thực hiện cách ly tập trung ít nhất 21 ngày liên tục kể từ ngày vào khu cách ly hoặc tiếp xúc lần cuối với người nhiễm SARS-CoV-2 và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 03 lần vào ngày đầu, ngày thứ 14 và ngày thứ 20 trong thời gian cách lý tập trung
 
Thực hiện cách ly tập trung đối với các trường hợp phải cách ly tập trung theo quy định ít nhất 21 ngày liên tục tại khu cách ly tập trung kể từ ngày vào khu cách ly hoặc tiếp xúc lần cuối với người nhiễm SARS-CoV-2 và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 03 lần vào ngày đầu, ngày thứ 14 và ngày thứ 20 trong thời gian cách lý tập trung. Tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày sau khi kết thúc cách ly tập trung (thực hiện đầy đủ các thủ tục đổi với người cách ly tại nhà, nơi lưu trú theo quy định tại Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế và các văn bản có liên quan) và tiến hành lấy mẫu xét  nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7 (tính từ ngày kết thúc cách ly tập trung).
 
Các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, điều hành các khu cách ly tập trung: Rà soát cơ sở vật chất tại tất cả các khu cách ly tập trung bảo đảm giám sát chặt chẽ người được cách ly; hoàn thiện, lắp đặt đầy đủ hệ thống camera để sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 của người được cách ly và người điều hành, phục vụ tại khu cách ly theo quy định, camera hoạt động liên tục, được kết nối với hệ thống giám sát của Bộ Thông tin và Truyền thông và phải phân công người trực, giảm sát qua camera 24/24 giờ để kịp thời phát hiện, đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện.
 
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh:  Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan rà soát, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định tại các Quyết định của Bộ Y tế: Số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020, số 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 và các văn bản liên quan đối với tất cả các khu cách ly tập trung do tỉnh thành lập (nhất là tại khu cách ly tập trung Tiến Lộc); báo cáo và đề xuất kịp thời việc tăng cường các biện pháp bảo đảm phòng, chống dịch theo quy định, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra lây nhiễm trong khu cách ly tập trung do không nắm bắt, chấn chỉnh, đề xuất giải quyết vướng mắc kịp thời.
 
Phối hợp, thống nhất cụ thể với Sở Y tế việc tổ chức bản giao người hoàn thành cách ly tập trung và các giấy tờ liên quan kịp thời, đúng quy định, nhất là thời gian, phương thức gửi danh sách, giấy tờ liên quan của người hoàn thành cách ly tập trung.
 
Thông báo, hướng dẫn người hoàn thành cách ly tập trung biết các yêu cầu, cam kết thực hiện quy định phòng, chống dịch của cá nhân sau khi dời khu cách ly tập trung, cũng như với chính quyền cơ sở sau khi họ hoàn thành cách lý tập trung về địa phương (nêu tại mục 2. "Yêu cầu người sau khi hoàn thành cách ly tập trung phải cam kết thực hiện" của Công điện số 597/CĐ-BCĐ ngày 5/5/2021).
 
Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp: Tiếp tục rà soát, chấn chỉnh việc tổ chức bản giao, đưa đón, tiếp nhận người đã hoàn thành cách ly tập trung về nơi lưu trú, kể cả việc lựa chọn, sử dụng phương tiện di chuyển từ khu cách ly tập trung về nơi lưu trú và phòng, chống dịch trong quá trình di chuyển đúng quy định, hướng dẫn tại Công văn 425/CV-BCĐ ngày 19/01/2021, Công điện số 597/CĐ- BCĐ ngày 5/5/2021 và các văn bản liên quan của Trung ương, của tỉnh.
 
 
Chuẩn bị hồ sơ gồm danh sách người hoàn thành cách ly tập trung (họ và tên, số điện thoại hoặc email, địa chỉ về lưu trú) và bản chụp các giấy tờ liên quan như quyết định hoặc giấy xác nhận hoàn thành cách ly, kết quả xét nghiệm theo quy định, phương án di chuyển bảo đảm phòng, chống dịch để bàn giao cho Sở Y tế tỉnh, thành phố nơi nhận người hoản thành cách ly tập trung về địa phương lưu trú, cư trú và xác nhận việc bàn giao (bằng nhiều hình thức: qua văn bản, email, qua đường công văn, đường mạng...). Trường hợp không có đủ hồ sơ bản giao, xác nhận bản giao và phương án di chuyển thì không tiếp nhận cách ly về địa phương lưu trú.
 
Trường hợp người hoàn thành cách lý tập trung về lưu trú tại Hà Nam: Sở Y tế chỉ đạo bàn giao giấy tờ liên quan và người hoàn thành cách ly cho Trung tâm Y tế cấp huyện để tiếp tục hướng dẫn bàn giao đến chính quyền xã, phường, thị trấn.
 
Chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát theo dõi sức khỏe, lấy mẫu và xét nghiệm  vi rút SARS-CoV-2 cho người  sau khi hoàn thành cách ly tập trung theo quy định, việc lấy mẫu và xét nghiệm phải khẩn trương, chính xác.
Tham mưu BCĐ phòng, chốn dịch Covid-19 tỉnh thực hiện lịch kiểm tra công tác thực hiện cách ly tập trung ít nhất 15 ngày/lần/cơ sở.
 
Hướng dẫn UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid- 19 cấp huyện các nội dung liên quan thành lập, quản lý, điều hành các khu cách ly tập trung tại địa phương, bàn giao người hoàn thành cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung từ các khu cách ly do cấp huyện thiết lập theo quy định.
 
Tiếp tục cập nhật, xin ý kiến, hướng dẫn của Bộ Y tế những vấn đề mới, chưa rõ, chưa thống nhất...; đề xuất cấp có thẩm quyền chỉ đạo khắc phục bất cập, lỗ hổng (nếu có) trong quá trình thực hiện tất cả các văn bản nêu trên và các văn bản có liên quan, kiên quyết không để xảy ra lây nhiễm tại khu cách ly tập trung, lây nhiễm ra cộng đồng; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra lấy nhiễm liên quan cách lý tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung do không nắm bắt, hướng dẫn, chấn chỉnh, đề xuất giải quyết vướng mắc kịp thời.
 
Công an tỉnh chỉ đạo công an địa phương chủ trì phối hợp cơ quan y tế quản lý, giám sát việc thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú của người nhập cảnh và các trưởng hợp phải cách ly tập trung phòng, chống dịch.
 
Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế thực hiện giám sát đưa đón người nhập cảnh đúng quy định, hướng dẫn; tăng cường bảo đảm an ninh trật tự tại khu cách ly tập trung.
 
Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tiếp tục quán triệt, hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý người kết thúc cách ly tập trung về cách ly tại nhà, nơi lưu trú trên địa bản và các trường hợp phải thực hiện cách ly tại nhà phòng, chống dịch theo quy định; tăng cường hoạt động của các Tổ Covid cộng đồng, huy động Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội theo dõi, giám sát việc thực hiện các yêu cầu phòng, chống dịch đối với người đã kết thúc cách ly tập trung về lưu trú trên địa bàn.
 
Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn yêu cầu, hướng dẫn, kiểm tra việc ký và thực hiện cam kết của người hoàn thành cách ly tập trung trở về địa phương (nêu tại mục 2. Yêu cầu người sau khi hoàn thành cách ly tập trung phải cam kết thực hiện" của Công điện số 597/CĐ-BCĐ ngày 5/5/2021 và các văn bản có liên quan).
 
Đối với các doanh nghiệp: Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện nghiêm các quy định liên quan cách lý tập trung, bàn giao, đưa đón và quản lý chuyên gia, người lao động sau khi kết thúc cách ly tập trung, nhất là việc thực hiện các cam kết sau khi hoàn thành cách lý tập trung của người lao động làm việc tại doanh nghiệp (Địa chỉ liên hệ để được hưởng dẫn thực hiện: đ/c Trưởng phòng Nghiệp vụ y, điện thoại: 0913320588; đ/c Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, điện thoại: 0988794466).
 
UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khẩn trương thực hiện, nếu có vướng mắc, phản ánh về Sở Y tế để kịp thời giải quyết hoặc đề xuất UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh xem xét, chỉ đạo.
 
 
 

Hà Nam

Ý kiến của bạn