Năm 2025, Hà Nam phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Đồng bằng Bắc Bộ

KTNT Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025 đã thông qua Nghị quyết, đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Hà Nam trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Đồng bằng Bắc Bộ.

Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, trong không khí dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và đổi mới, cùng với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ, quân và dân, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, Đại hội đã thành công tốt đẹp.
 
Đại hội biểu quyết thông qua nội dung báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 18 chỉ tiêu chủ yếu và 3 khâu đột phá.
 
Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Trương Quốc Huy trình bày Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh Hà Nam khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
 
Theo đó, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ tỉnh Hà Nam thống nhất thực hiện phương hướng: tăng cường đoàn kết, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy những thành tựu đã đạt được, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chủ động tham gia Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với phát triển văn hóa, bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xây dựng tỉnh Hà Nam giàu đẹp, văn minh, phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ.
 
Nghị quyết đặt ra các mục tiêu: Đến năm 2025, đưa Hà Nam trở thành tỉnh có tốc độ tăng trưởng GRDP trên 10%, tự cân đối ngân sách, GRDP bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung của cả nước.
 
Đến năm 2030 là tỉnh có tốc độ tăng trưởng GRDP nằm trong tốp đầu của vùng đồng bằng Bắc Bộ; có điều tiết ngân sách về Trung ương; GRDP bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Đặc biệt, Đảng bộ tỉnh Hà Nam phấn đấu đến năm 2035 đưa Hà Nam trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
 
3 khâu đột phá trong tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện của Đảng bộ tỉnh Hà Nam đó là: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát huy lợi thế liên kết vùng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, trọng tâm là phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ.
 
Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là hiện đại hoá nền hành chính, cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị.
 
Tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, nâng cao năng suất lao động.
 
Đại hội đã thông qua Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh Hà Nam khóa XX, tập trung vào các nội dung: Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết (NQ) của Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX gồm: NQ 04 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, tạo nền tảng phát triển công nghiệp với tốc độ cao và bền vững; NQ 05 về đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, tạo đột phá phát triển nhanh, bền vững nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hà Nam; NQ 06 về xây dựng và phát triển thành phố Phủ Lý đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; NQ 07về đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, trọng tâm là dịch vụ chất lượng cao cấp vùng về y tế, đào tạo nguồn nhân lực và du lịch giai đoạn 2016-2025; NQ 08 về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị giai đoạn 2016 - 2020. Các Chương trình hành động thực hiện các NQ của TW khóa XII đặc biệt là Chương trình hành động số 54, 62 về thực hiện NQ TW 6, TW 7; Kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến quản lý đất đai, quy hoạch, đô thị, khai thác khoáng sản, môi trường...
 

 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

 

Đại hội cũng thông qua các chương trình hành động thực hiện NQ Đại hội lần thứ XIII của Đảng: Về công tác xây dựng Đảng; về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư tưởng trong tình hình mới; về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Đảng; Đề án thi tuyển các chức danh lãnh đạo quản lý (theo Đề án của Trung ương); Chương trình hành động thực hiện NQ Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Về cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Đề án mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025; Chương trình cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025; Đề án phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thu hút nhân tài tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025.
 
Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy phát biểu bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025.
 
 
Phát biểu bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy khẳng định, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã biểu thị quyết tâm to lớn của Đảng bộ; đồng thời cũng là ước mong của nhân dân trong tỉnh phấn đấu xây dựng tỉnh Hà Nam giàu đẹp, văn minh.
 
Để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đặt ra, trước hết trách nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới và mỗi đồng chí Đại biểu ngay sau Đại hội này là hết sức nặng nề. Sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước nói chung và của Hà Nam nói riêng có thành công hay không hơn bao giờ hết phải là kết quả của sự chung sức, đồng lòng, tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong nhân dân, ý Đảng hợp với lòng dân; là kết quả của sự đổi mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; là nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng được giữ vững; kiên định chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.
 
Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam hôm nay thể hiện ý chí và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh; là sự đoàn kết, thống nhất của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể; là kết quả thành công của Đại hội đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở; của tinh thần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ của 322 Đại biểu tiêu biểu của Đảng bộ về dự Đại hội.
 
Phát huy truyền thống cách mạng, anh hùng của quê hương Hà Nam thay mặt Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ LLVT và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh: phát huy dân chủ; giữ vững kỷ cương; tăng cường đoàn kết thống nhất; chủ động, sáng tạo; tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra; quyết tâm xây dựng quê hương Hà Nam giàu đẹp, văn minh, góp phầnlập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, ngay sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành trong toàn tỉnh phải tổ chức nghiên cứu, quán triệt học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã được Đại hội thông qua; đồng thời tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về kết quả của Đại hội.
 
 

Hà Nam

Ý kiến của bạn