Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang phát động thi đua năm 2021

KTNT Nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt mọi khó khăn, thách thức, tạo động lực mạnh mẽ trong công tác, lao động, sản xuất trong toàn ngành, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phát động phong trào thi đua năm 2021.

 Ông Nguyễn Văn Việt - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phát động phong trào thi đua năm 2021.

 

Theo đó, ông Nguyễn Văn Việt - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã phát động phong trào thi đua nhằm phấn đấu hoàn thành vượt 5 mục tiêu, nhiệm vụ của ngành năm 2021 gồm:

Thứ nhất, Thi đua hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu đã đề ra, gồm: Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 9.582,6 tỷ đồng, tăng trên 4% so với ước thực hiện năm 2020. Sản lượng lương thực đạt trên 34 vạn tấn. Tốc độ tăng đàn trâu tăng 1,0%, đàn bò tăng 5%, đàn lợn tăng 4%, đàn gia cầm tăng 6% so với năm 2020; diện tích chuyên canh nuôi thả cá 3.097 ha; sản lượng 9.811 tấn. Trồng rừng 10.350 ha, sản lượng khai thác gỗ rừng trồng 955.000 m3, duy trì độ che phủ của rừng trên 65%.

Hoàn thành lắp đặt 100 km kênh mương nội đồng bằng cấu kiện bê tông thành mỏng đúc sẵn. Phấn đấu đến hết năm 2021 toàn tỉnh có 55 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, duy trì, giữ vững 47 xã đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu có thêm 8 xã hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới.

Thứ hai, Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT lần thứ XI.

 

 Lễ ký kết giao ước thi đua với các cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong ngành.

 

Thứ ba, Quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên, chủ động thực hiện các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, từng bước cơ giới hóa trong các khâu của quá trình sản xuất.

Nâng cao hiệu quả ngành lâm nghiệp, xây dựng Tuyên Quang là một trong những tỉnh điển hình về phát triển lâm nghiệp bền vững; triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình trồng mới 01 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động; từng bước hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Thứ tư, Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cấp huyện; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Thứ năm, Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tiếp tục thực hiện tốt 04 phong trào thi đua trọng tâm: “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tuyên Quang thi đua thực hiện văn hóa công sở.

Các phong trào thi đua phải gắn với phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; thường xuyên nêu gương người tốt, việc tốt trong từng cơ quan, đơn vị, tạo sức lan tỏa tích cực trong đời sống xã hội, để cán bộ và nhân dân học tập noi theo.

Để đảm bảo thực hiện thắng lợi 5 mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, ông Nguyễn Văn Việt, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã phát động ký kết giao ước thi đua với các cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong ngành.

 

Hoàng Văn

Ý kiến của bạn