Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 13 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 20 tháng 1 năm 2023 | 14:0

Ba điểm nổi bật trong xây dựng NTM ở Lương Sơn: Khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu và sản phẩm OCOP

Năm 2022, với sự quan tâm của các cấp chính quyền, UBND huyện Lương Sơn (Hòa Bình) đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, thành tựu to lớn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhiệm vụ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025.

Xây dựng NTM ở Lương Sơn có nhiều ưu điểm về công tác quản lý, coi trọng xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu và sản phẩm OCOP.

Đẩy nhanh tiến độ

Được sự chỉ đạo của UBND tỉnh cùng các sở, ngành tỉnh Hòa Bình, lãnh đạo  UBND huyện Lương Sơn xác định rõ mục tiêu, đẩy nhanh tiến độ thực hiện từng nhiệm vụ quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025.

Triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM năm 2022, Lương Sơn đã chủ động tìm hiểu, bám sát các quy định, văn bản hướng dẫn của tỉnh Hòa Bình, Trung ương và chương trình, kế hoạch đề ra. Những chỉ tiêu, tiêu chí NTM của Lương Sơn tiếp tục được giữ vững, nâng cao chất lượng, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, quốc phòng của huyện nói riêng và tỉnh Hòa Bình nói chung.

Được sự quan tâm, chỉ đạo của UBND tỉnh cùng các sở, ngành, huyện Lương Sơn đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, tạo tiền đề phát triển ổn định kinh tế - xã hội.

Cụ thể, về công tác chỉ đạo điều hành, UBND huyện Lương Sơn tiến hành thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025; kiện toàn Văn phòng Điều phối  NTM của huyện giai đoạn 2021- 2025 cũng như Quy chế hoạt động của Văn phòng Điều phối theo Quyết định số 1920/QĐ-TTg. Đôn đốc các xã kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban Quản lý Chương trình và Ban Phát triển thôn theo quy định; triển khai thực hiện các Quyết định và văn bản hướng dẫn về thực hiện Bộ tiêu chí xã NTM và huyện NTM theo giai đoạn 2021 - 2025 của Chính phủ,  UBND tỉnh Hòa Bình...

Ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ, văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các xã tổ chức thực hiện chương trình đột phá, như: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Chương trình OCOP trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các xã đăng ký phấn đấu xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, khu dân cư NTM kiểu mẫu và vườn mẫu; tổ chức thực hiện phong trào cải tạo, chỉnh trang cảnh quan môi trường, trồng hoa, cây xanh. Chủ động rà soát, đánh giá các tiêu chí xã NTM theo Bộ tiêu chí được ban hành tại Quyết định số 318/QĐ-TTg, ngày 08/03/2022; Quyết định số 319/QĐ-TTg, ngày 08/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn, cho biết: “Đối với kết quả thực hiện các tiêu chí NTM, kết quả rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình xây dựng NTM theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021 – 2025, huyện đảm bảo đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM. Trong đó, 10/10 xã cơ bản giữ vững 19/19 tiêu chí NTM. Tuy nhiên, một số tiêu chí đạt thấp hoặc một số chỉ tiêu trong tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021- 2025 chưa đạt và cần tập trung nguồn lực thực hiện đảm bảo nâng cao chất lượng tiêu chí, hoàn thiện các chỉ tiêu mới bổ sung”.

Qua rà soát, đánh giá các tiêu chí theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025, các xã Hòa Sơn, Nhuận Trạch, Lâm Sơn và Thanh Cao cơ bản duy trì đạt chuẩn xã NTM nâng cao. Tuy nhiên, những xã này cần tập trung chỉ đạo, bố trí kinh phí đầu tư nâng cao chất lượng tiêu chí hoặc hoàn thiện một số chỉ tiêu mới bổ sung trong Bộ tiêu chí đối với xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025.

Nhóm các xã phấn đấu chuẩn xã NTM nâng cao năm 2022 gồm: Liên Sơn, Tân Vinh, Cư Yên; riêng 2 xã Tân Vinh và Cư Yên về cơ bản đạt 14/19 tiêu chí, còn 5 tiêu chí chưa đạt; Liên Sơn cơ bản đạt 16/19 tiêu chí, còn 3 tiêu chí chưa đạt. UBND huyện Lương Sơn sẽ tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với UBND các xã thực hiện rà soát, đánh giá và có giải pháp tổ chức thực hiện để có thể về đích đúng hạn.

Thực hiện phấn đấu 2 xã đạt xã NTM kiểu mẫu là Hòa Sơn và Nhuận Trạch. Cơ bản 2 xã này đạt 3/4 nhóm chỉ tiêu theo Quyết định 1678/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình, gồm: Duy trì và giữ vững tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao, thu nhập bình quân đầu người, đạt chuẩn 2/6 tiêu chí nổi trội nhất theo lĩnh vực; Còn 1/4 nhóm chỉ tiêu chưa đạt: Mô hình thôn thông minh (tiêu chí mới bổ sung giai đoạn 2021 - 2025).

Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu và sản phẩm OCOP

Nhiệm vụ không kém phần quan trọng trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu cũng được UBND huyện Lương Sơn quan tâm, chỉ đạo các phòng, ban liên quan và các địa phương tổ chức triển khai tích cực. Chỉ tiêu Kế hoạch năm 2022 phấn đấu có từ 3 khu dân cư kiểu mẫu và có từ 5 vườn mẫu trở lên.

Số liệu đánh giá kết quả thẩm định đợt 1 năm 2022, trên địa bàn huyện Lương Sơn đã có 5 khu dân cư và 7 vườn được công nhận đạt các tiêu chí về khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu theo Quyết định 2188/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh Hòa Bình. Tiếp tục tập trung chỉ đạo các xã, thôn, xóm và hộ gia đình quan tâm đầu tư, xây dựng, chỉnh trang, vệ sinh môi trường... và thực hiện thẩm định, đánh giá đề nghị công nhận đợt 2 đối với 2 khu dân cư và 6 vườn mẫu.

Phó Chủ tịch Nguyễn Anh Đức cho hay: “Công tác chuẩn hóa các sản phẩm OCOP của huyện năm 2022 là thực hiện chuẩn hóa 3 sản phẩm OCOP, kết quả khảo sát sơ bộ đã có 4 sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm thực phẩm và dược liệu có tiềm năng, đưa vào đánh giá chuẩn hóa sản phẩm OCOP năm 2022, gồm: Cao dây thìa canh, trà túi lọc, tinh bột sắn dây, chè Mỹ Tân. Ngày 11/11/2022, UBND tỉnh Hòa Bình thực hiện đánh giá, chuẩn hóa sản phẩm OCOP đợt 1/2022 đối với sản phẩm chè Mỹ Tân của HTX Mỹ Tân, xã Cao Dương, kết quả đánh giá đạt 3 sao cấp tỉnh”.

Lương Sơn xác định sẽ tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các xã, chủ thể có sản phẩm đăng ký đánh giá, chuẩn hóa sản phẩm OCOP năm 2022, nâng cao chất lượng sản phẩm; xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm; xây dựng hồ sơ chuẩn hóa sản phẩm OCOP. Tiếp tục triển khai thực hiện một số nội dung triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) huyện Lương Sơn giai đoạn 2021 - 2025.

Những điểm sáng

Là xã đạt tiêu chí NTM nâng cao, Hòa Sơn rất coi trọng triển khai thực hiện Chương trình xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn kiểu mẫu và sản phẩm OCOP. Năm 2022, Hòa Sơn xây dựng khu dân cư thôn Đồng Quýt là khu dân cư nông thôn kiểu mẫu và vườn hộ gia đình ông Phạm Văn Hưng, thôn Tân Sơn. Kết quả, xã tự đánh giá khu dân cư thôn Đồng Quýt đạt 11/11 tiêu chí và vườn hộ ông Phạm Văn Hưng đạt 5/5 tiêu chí.

Hòa Sơn tích cực tuyên truyền, vận động HTX dược liệu Lương Sơn tham gia Chương trình OCOP với sản phẩm cao dây thìa canh, đơn vị tư vấn đang hướng dẫn HTX lập hồ sơ công nhận đạt sản phẩm OCOP. Hơn nữa, tại vị trí đặt xưởng sản xuất hiện được quy hoạch kết nối thị trấn Lương Sơn và Xuân Mai, HTX dược liệu Lương Sơn đã có kế hoạch di chuyển xưởng sang vị trí khác của thửa đất để tiếp tục duy trì sản xuất và đáp ứng quy hoạch của Nhà nước.

Tân Vinh là xã thuộc nhóm các xã phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao, hiện nay cũng chú trọng nội dung kế hoạch xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, vườn mẫu và Chương trình OCOP. Xã có kế hoạch trong năm 2022 xây dựng 2 khu dân cư kiểu mẫu ở xóm Đồng Tiến, Đồng Chúi và 1 vườn mẫu tại xóm Rụt. Hiện, 2 khu dân cư xây dựng kiểu mẫu, vườn mẫu đang thực hiện rà soát, đánh giá kết quả các tiêu chí.

Sản phẩm OCOP của xã Tân Vinh đã thực hiện đăng ký bằng văn bản đối với 2 sản phẩm: chè Tân Vinh và du lịch nghỉ dưỡng xã Tân Vinh. Xã xác định tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân quan tâm chỉnh trang, vệ sinh đường làng, cải tạo cảnh quan môi trường khu dân cư; hộ vườn mẫu tiếp tục quan tâm đầu tư đáp ứng các tiêu chí; phấn đấu xây dựng xã có 1 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Thời gian tới, UBND huyện Lương Sơn sẽ tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025; thông tin, tuyên truyền sâu rộng về mục tiêu, ý nghĩa của xây dựng NTM. Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở; quan tâm huy động các nguồn lực cho xây dựng NTM để hoàn thành tốt mục tiêu đề ra.

 

Thạch Văn - Vũ Cừ
Ý kiến bạn đọc
 • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

  Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

  Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

 • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

  Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

  Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

 • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

  Giải pháp tiếp đà tăng tốc

  Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top