Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 26 tháng 2 năm 2024  
Thứ năm, ngày 6 tháng 10 năm 2022 | 21:41

TT- Huế phấn đấu đến năm 2025 có 43 xã đạt NTM nâng cao, kiểu mẫu

Tỉnh Thừa Thiên- Huế phấn đấu đến năm 2025 có thêm 43 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu, 03 huyện hoàn thành và 01 huyện đạt chuẩn NTM nâng cao.

UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế ban hành Kế hoạch 353/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn (NTM) mới giai đoạn 2021-2025.

Tỉnh Thừa Thiên- Huế phấn đấu đến năm 2025 có thêm 43 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Tỉnh Thừa Thiên- Huế phấn đấu đến năm 2025 có thêm 43 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Theo đó, phấn đấu đến năm 2025 có thêm ít nhất 23 xã đạt chuẩn NTM trong số 25 xã phấn đấu; có thêm ít nhất 34 xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong số 41 xã phấn đấu; có ít nhất 09 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trong số 15 xã phấn đấu. Cùng với đó, có ít nhất 03 đơn vị trong số 05 đơn vị cấp huyện phấn đấu đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Trong đó, tập trung xây dựng huyện Quảng Điền đạt chuẩn huyện NTM nâng cao.

Đối với xây dựng NTM cấp thôn, bản và không còn xã dưới 15 tiêu chí, với 02 chỉ tiêu này xây dựng trên địa bàn huyện A Lưới. Đối với xây dựng NTM cấp thôn, bản: Có 60% số thôn, bản ở vùng đặc biệt khó khăn được công nhận đạt chuẩn NTM. Đối với 10 xã (gồm 57 thôn) còn lại của huyện A Lưới gồm: Hồng Kim, Đông Sơn, Hồng Thái, Hồng Thuỷ, A Roàng, Hương Nguyên, Quảng Nhâm, Trung Sơn, Lâm Đớt và Hồng Vân đây là các xã đặc biệt khó khăn biên giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số cần tập trung lồng ghép nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số là chính để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu không còn xã dưới 15 tiêu chí và có 35/57 thôn đạt chuẩn NTM (tỉ lệ 61,4%) vào năm 2025...

Địa phương này phấn đấu có ít nhất 82 xã đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 87,2%.

Địa phương này phấn đấu có ít nhất 82 xã đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 87,2%.

Theo đó, Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ cụ thể đối với cấp huyện xây dựng NTM, NTM nâng cao; Duy trì và nâng cao các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM; Đối với xây dựng Xã NTM nâng cao, Xã NTM kiểu mẫu; Đối với thực hiện “Thôn kiểu mẫu”, “Thôn nông thôn mới”; nhiệm vụ thực hiện 11 nội dung thành phần của Chương trình, Kế hoạch triển khai thực hiện những nội dung.

Như vậy, đến năm 2025, tỉnh Thừa Thiên- Huế phấn đấu có ít nhất 82 xã đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 87,2%; trong đó: Số xã đạt chuẩn NTM nâng cao: 34 xã, đạt tỷ lệ 40,2%; Số đạt chuẩn NTM kiểu mẫu: 9 xã, đạt tỷ lệ 11%.

Có thêm ít nhất 03 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trong số 05 đơn vị phấn đấu, đưa tổng số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn của tỉnh thành 05 đơn vị, đạt tỷ lệ 55%. 01 huyện huyện đạt chuẩn NTM nâng cao (huyện Quảng Điền).

Nguồn vốn thực hiện Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025  ở TT- Huế là 6.676 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025  ở TT- Huế là 6.676 tỷ đồng.

Phấn đấu toàn tỉnh Thừa Thiên- Huế đến cuối năm 2025 không còn xã dưới 15 tiêu chí. Cấp thôn, bản, phấn đấu có 60% số thôn, bản ở vùng đặc biệt khó khăn được công nhận đạt chuẩn NTM …

Tổng nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 ở tỉnh Thừa Thiên- Huế là 6.676 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách 1.075 tỷ đồng, vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án 1.803,886 tỷ đồng, vốn tín dụng 3.468 tỷ đồng, vốn từ các doanh nghiệp, hợp tác xã 113 tỷ đồng và vốn huy động đóng góp của cộng đồng dân cư 306 tỷ đồng.

Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu các ngành và địa phương chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch từng xã cụ thể để thực hiện theo Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên - Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 nhằm xây dựng và phát triển Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với các đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.

Tỉnh TT - Huế cũng đã ban hành Kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh TT - Huế cũng đã ban hành Kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Lê Thành Nam, Phó chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM Thừa Thiên- Huế, ngoài các chỉ tiêu chính, giai đoạn 2021-2025, Thừa Thiên - Huế tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án của Trung ương như: thực hiện Chương trình KHCN phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; Chương trình OCOP; Đề án môi trường và cấp nước sạch nông thôn giai đoạn 2021-2025; Đề án về phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn các giá trị văn hoá trong xây dựng NTM; Đề án chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh; Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021-2025; Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng NTM.

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã ban hành Kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là huyện nghèo A Lưới, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển. Địa phương này cũng phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo bình quân toàn tỉnh giảm còn 2 - 2,2%. Trong đó, khu vực khu vực miền núi giảm còn dưới 5%; các xã có tỷ lệ nghèo cao trên 25% giảm bình quân từ 3,5 - 4%/năm; tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm giảm trên 3%.

 

T. Thành
Ý kiến bạn đọc
Top