Hà Giang lập tổ công tác đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

KTNT UBND tỉnh Hà Giang vừa ban hành quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Để tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn vừa có quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt do Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng; các Phó chủ tịch UBND tỉnh làm tổ phó; thành viên là lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.
 
Tổ công tác đặc biệt có nhiệm vụ: chủ động tiếp cận, nắm bắt, tiếp nhận thông tin, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân, rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Từ đó, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh phương hướng, giải pháp để kịp thời chỉ đạo nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.
 
Tổ công tác sẽ phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
images1473672_2.jpg
UBND tỉnh Hà Giang ban hành quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.
Đồng thời đề xuất hướng xử lý những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân thuộc chức năng, nhiệm vụ của các cấp có thẩm quyền.
 
Ngoài ra, Tổ công tác còn có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn thực hiện thống nhất quy định của pháp luật về đầu tư, luật doanh nghiệp và các quy định liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án đầu tư và hoặt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
 
Giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều phối các hoặt động giữa các Sở, ngành và địa phương để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành nhằm tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp vì dịch Covid-19.
 
Định kỳ hàng quý, hoặc trong trường hợp cần thiết báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả, tiến độ, hướng xử lý nhằm kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; kịp thời đề xuất khen thưởng, xử lý các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện theo đúng quy định.
 
Tổ công tác làm việc theo nguyên tắc tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu; các thành viên thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm và chịu trách nhiệm về phần việc được phân công.
 

Trước đó, để tháo gỡ khó khăn cho đầu tư, kinh doanh trong điều kiện dịch COVID -19 diễn biến phức tạp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo các đồng chí Bí thư, Chủ tịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức rà soát các vướng mắc, bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung.

Qua rà soát, 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nêu cụ thể những vướng mắc, khó khăn do các quy định pháp luật còn chồng chéo, mâu thuẫn, chưa thống nhất, chưa phù hợp với thực tế. Các kiến nghị tập trung vào những lĩnh vực quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Việc sửa đổi, bổ sung những vướng mắc nêu trên liên quan đến 79 luật, 03 Nghị quyết của Quốc hội, 188 Nghị định, 20 Quyết định của Thủ tướng và 135 Thông tư thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 21 bộ, cơ quan ngang bộ. Qua tổng hợp, rà soát, Văn phòng Chính phủ thấy cần thiết phải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung ngay để tháo gỡ vướng mắc quy định trong 29 luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 10 bộ.

Kịp thời tháo gỡ vướng mắc, huy động mọi nguồn lực xã hội, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là trong điều kiện đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, trong Công điện 1079/CĐ-TTg gửi tới các Bộ trưởng: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Tài Nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Nội vụ, Thủ tướng yêu cầu cụ thể trong việc rà soát pháp luật để tháo gỡ khó khăn cho đầu tư, kinh doanh.

Trong Công điện, Thủ tướng lưu ý các bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo, ưu tiên các nguồn lực cho công tác rà soát, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành mình.

Các bộ, ngành cần tập trung cao nhất, đẩy nhanh tiến độ sửa đổi, bổ sung ngay các quy định pháp luật còn chồng chéo, mâu thuẫn, chưa thống nhất, chưa phù hợp với thực tiễn, đang gây khó khăn, cản trở các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực đầu tư, quy hoạch, quản lý tài sản công, ngân sách nhà nước, thuế, phí, xây dựng... quy định tại 29 luật thuộc lĩnh vực quản lý của 10 bộ...

Qua đó, để hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 105/NQ-CP tập trung khôi phục, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19; hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu tối đa số doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá sản do tác động bởi dịch Covid-19.

Chính phủ quyết nghị 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phục hồi, duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch; đảm bảo ổn định sản xuất, lưu thông hàng hóa thông suốt, hiệu quả, an toàn, khắc phục gián đoạn chuỗi cung ứng; hỗ trợ cắt giảm chi phí, tháo gỡ khó khăn về tài chính, dòng tiền cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi về lao động, chuyên gia.

Liên tục, những chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ, người đứng đầu Chính phủ được ban hành nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo cơ sở để phát triển kinh tế- xã hội trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Những khó khăn được tháo gỡ, giải quyết giúp khơi thông các hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế mà Chính phủ đã đề ra.

Hữu Thắng

Ý kiến của bạn