Hà Nội ban hành Chỉ thị về đảm bảo an sinh xã hội do ảnh hưởng của dịch Covid-19

KTNT Chỉ thị của Chủ tịch UBND thành phố về việc tập trung thực hiện quyết liệt một số giải pháp trong quản lý đầu tư, xây dựng để nâng cao hiệu quả đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp, nhân dân, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội.

Theo chỉ thị, trước tình hình đại dịch Civid-19 đang diễn ra rất phức tạp, Chính phủ đã đưa ra các giải pháp đảm bảo sức khỏe nhân dân, giảm thiểu tác động tiêu cực và kích thích nền kinh tế, trong đó tập trung vào các giải pháp để doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất, đảm bảo đời sống người lao động, an sinh xã hội.
 
91384194_1918538641615030_3693356946083020800_o.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức chung
 
Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã từ nay đến ngày 31/12/2020 phải tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp (coi đây là giải pháp đặc biệt khi chống dịch) trong quản lý đầu tư, xây dựng để nâng cao hiệu quả đầu tư công, hỗ trợ các doanh nghiệp và nhân dân, nhằm ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm đời sống nhân dân, an sinh xã hội.
 
Chỉ thị của Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu thực hiện quyết liệt công tác cải cách thủ tục hành chính; rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ và khong tự tạo ra bất cứ rào cản nào nhằm hỗ trợ, ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội.
 
Chủ tịch UBND các quận, huyện,thị xã phải xây dựng Chương trình hành động cụ thể để cải cách thủ tục hành chính, hạn chế các cuộc họp liên ngành để giải quyết công việc. Các dự án do nhà đầu tư đề xuất liên quan đến dịch Covid-19, các dự án có liên quan đến ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm đời sống nhân dân, an sinh xã hội, đơn vị chủ trì phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xem xét và giải quyết.
 
Chỉ thị yêu cầu tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư công, rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, thực hiện tốt công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản, hoàn thành dự án, đưa vào khai thác, sử dụng.
 
Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Cục Thuế, Cục Hải quan, rà soát, dự báo các phương án về nguồn thu, trên cơ sở đó xây dựng các kịch bản điều hành ngân sách năm 2020. Giao Sở Kế hoạch Đầu tư báo cáo thành phố các dự án đầu tư công, rà soát các dự án đầu tư cho y tế đã có chủ trương đầu tư, xem xét nhu cầu đầu tư cấp thiết tiếp theo.
 
Chủ tịch thành phố yêu cầu tổ chức rà soát toàn bộ các dự án, các thủ tục đầu tư đang giải quyết để có các biện pháp tạo điều kiện cao nhất để hỗ trợ các dự án đầu tư FDI, dự án đầu tư ngoài ngân sách, đặc biệt là các dự án đầu tư công trình công cộng theo phương thức xã hội hóa, dự án an sinh xã hội thực hiện.
 
Thực hiện tốt quản lý nhà đất, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và nhân dân tiếp cận, sử dụng đất có hiệu quả, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước. Thành phố yêu cầu Sở Tài nguyên & Môi trường rà soát, tổng hợp toàn bộ các hồ sơ xin giao đất, xin thuê đất, xin công nhận quyền sử dụng đất, phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, các thủ tục hồ sơ về quản lý môi trường mà chủ đầu tư đã nộp nhưng chưa giải quyết xong (kể cả các hồ sơ Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhận nhưng trả lại để bỏ xung hoàn thiện) làm rõ tồn tại, thực hiện việc bổ xung, hoàn thiện kịp thời, hoàn thiện hồ sơ xong trước ngày 30/4/2020 trình Thành phố quyết định.
 
Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu thực hiện các biện pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế Hà Nội chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Công Thương, thực hiện ngay việc miễn giảm (theo quy định của pháp luật) tiền thuê đất, tiền thuê nhà chuyên dùng thuộc sở hữu Nhà nước đối với các cơ sở giáo dục, đào tào, các trường mầm non, các cơ sở văn hóa, thể thao, y tế ngoài công lập, các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải ngừng hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trong năm 2020.
 
Về tổ chức thực hiện, Chủ tịch UBND thành phố phân công công tác đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố theo khối chuyên ngành được phân công, chỉ đạo, kiểm tra các Sở, ngành thực hiện nội dung nêu trên.
 
Thủ trưởng các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, căn cứ nội dung của Chủ thị, có trách nhiệm xây dựng nội dung, chươg trình hoạt động của cơ quan, đơn vị và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm báo cáo Ban thường vụ Quận ủy, Huyện ủy, Thị ủy để được lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện Chỉ thị.
 
Chủ tịch UBND thành phố cũng giao cho Thanh tra chủ trì cùng Sở Nội vụ tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với cán bộ, công chức, viên chức các Sở, ngành, đơn vị có liên quan có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc thi hành công vụ hoặc không chấp hành nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này.
 
 

Ngọc Thủy

Ý kiến của bạn