Hà Tĩnh có gần 12.000 mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả

KTNT Sau 6 năm thực hiện phong trào XDNTM, toàn tỉnh Hà Tĩnh hình thành mới được 11.757 mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả...

Nhiều mô hình cho thu nhập cao

Theo báo cáo của Văn phòng điều phối NTM tỉnh Hà Tĩnh, đến thời điểm hiện tại, tỉnh có 11.757 mô hình sản xuất. Trong đó có 413 mô hình liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị, 84 mô hình sản xuất do doanh nghiệp sản xuất trực tiếp, 1.096 do HTX và THT sản xuất, còn lại là mô hình quy mô hộ. Các mô hình tập trung ở  Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Vũ Quang, Cẩm Xuyên.

Các mô hình trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản bước đầu đạt được hiệu quả kinh tế nhất định, đặc biệt đã làm thay đổi nhận thức của người dân về sản xuất theo hướng hiện đại, sản xuất theo chuỗi, liên kết, quy mô lớn.

Tính đến thời điểm này, Hà Tĩnh đã có 52 xã đạt chuẩn NTM. Theo kế hoạch đặt ra, năm 2016 Hà Tĩnh phấn đấu có thêm 20 xã, đến 2020 có ít nhất 50% số xã đạt chuẩn NTM, 3 huyện đạt chuẩn huyện NTM, không còn xã dưới 10 tiêu chí; có ít nhất 20% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/năm.

Ban hành bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn vừa ký quyết định ban hành “Quy định chỉ tiêu các nội dung trong bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”. Theo đó, xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu là xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM và phải có 6 tiêu chí đạt chuẩn theo quy định gồm:

1. Tiêu chí sản xuất: giá trị sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực SXKD có liên kết với DN đạt từ 70% trở lên; có mô hình ứng dụng công nghệ cao đạt doanh thu tối thiểu 5 tỷ đồng; áp dụng cơ giới hóa vào SXNN đạt từ 50 - 95% trở lên.

2. Thu nhập tối thiểu bằng 1,2 lần đối với mức quy định xã đạt chuẩn trong năm xét công nhận.

 3. Tiêu chí kết cấu hạ tầng: Giao thông (100% đường trục thôn, xóm, đường trục chính nội đồng được bê tông hóa, nhựa hóa, cứng hóa đạt chuẩn; đường trục xã, trục thôn có hệ thống đèn chiếu sáng đạt từ 90% trở lên...); thủy lợi (các vùng, khu sản xuất hàng hóa tập trung; vườn hộ có ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm đạt từ 30% trở lên); trường học (cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học và THCS (nếu có) trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia; trong đó có ít nhất 1 trường mầm non hoặc tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2); cơ sở vật chất văn hóa (xã và các thôn đều có cổng chào, hàng rào bằng cây xanh hoặc phủ bằng cây xanh tại nhà văn hóa, khu thể thao xã và thôn đạt từ 90% trở lên).

Khu dân cư NTM kiểu mẫu thôn 4 xã Cổ Đạm (Nghi Xuân)

 4. Tiêu chí Giáo dục - Y tế - Văn hóa - Môi trường phải đáp ứng 4 chỉ tiêu: Giáo dục (đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức 2; học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học THPT, bổ túc, học nghề đạt từ 95% trở lên...); y tế (người dân tham gia BHYT đạt từ 90% trở lên; y tế xã đạt chuẩn Quốc gia với số điểm tối thiểu trên 90 điểm...); văn hóa (các thôn có câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao hoạt động hiệu quả; xã được công nhận “xã đạt chuẩn văn hóa NTM”...); môi trường (hộ dân sử dụng nước đạt QCVN 02:2009/BYT đạt từ 55% trở lên; chất thải được thu gom, xử lý theo quy định đạt từ 95% trở lên; 100% hộ có nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh...).

5. Hệ thống chính trị, xã hội đảm bảo vững mạnh.

 6. Khu dân cư NTM kiểu mẫu (tất cả các thôn đều đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu).

Hà Tĩnh đã phê duyệt danh sách 12 xã thuộc 8 huyện Đức Thọ, Nghi Xuân, Thạch Hà, Hương Khê, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Kỳ Anh và Hương Sơn đăng ký đạt chuẩn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2015 - 2020...

Trà Giang

 

KTNT

Ý kiến của bạn