Không hoàn thành cải cách thủ tục hành chính không đề xuất thi đua

KTNT KTNT- Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và PTNT Hà Công Tuấn tại Hội nghị Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến tổ chức sáng ngày 8/12. Điều này cho thấy quyết tâm của Bộ Nông nghiệp và PTNT trong việc giảm thủ tục hành chính rườm rà, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân  và doanh nghiệp.

Toàn cảnh  hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/2/2017 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020, Bộ Nông nghiệp và PTNT đặt ra mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2017, hầu hết các dịch vụ công phổ biến, liên quan đến nhiều người dân, doanh nghiệp được cung cấp ở mức độ 3; cho phép sử dụng thanh toán lệ phí trực tuyến, nhận hồ sơ và trả kết quả trực tuyến hoặc gửi qua mạng (dịch vụ công trực tuyến mức độ 4).

Ngày 15/3/2017, Bộ đã tổ chức khai trương, vận hành Cổng dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ https://dvc.mard.gov.vn/Pages. Tại Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ đã  cập nhật, công khai các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi quản lý của Bộ thực hiện cung cấp trực tuyến mức độ 2 và đang thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 4 đối với 18 TTHC tại 5 đơn vị thuộc Bộ (Cục Chăn nuôi, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Trồng trọt, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản và Tổng cục Thủy sản);

Tính đến ngày 01/12/2017, kết quả tiếp nhận, xử lý hồ sơ cung cấp 18 DVCTT mức độ 4 thực hiện tại 5 đơn vị có tổng số hồ sơ tiếp nhận và xử lý là 4.482 hồ sơ (trong đó: Cục Bảo vệ thực vật tiếp nhận và xử lý 2.886 hồ sơ, Cục Chăn nuôi tiếp nhận và xử lý 1.481 hồ sơ, Cục Trồng trọt tiếp nhận và xử lý 48 hồ sơ, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tiếp nhận và xử lý 35 hồ sơ, Tổng Cục Thủy sản tiếp nhận và xử lý 32 hồ sơ).

Bộ đã cung cấp DVCTT mức độ 3 đối với 11 TTHC thực hiện tại 7 đơn vị thuộc Bộ (gồm: Tổng cục Thủy sản, Tổng cục Lâm nghiệp, Cục Chăn nuôi, Cục Thú y, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Trồng trọt, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản), tính từ đầu năm đến ngày 01/12/2017, Bộ đã tiếp nhận, xử lý giải quyết hồ sơ cấp phép điện tử qua Cổng một cửa quốc gia với tổng số 158.857 hồ sơ, trong đó: Đã xử lý, giải quyết và cấp phép/Giấy chứng nhận điện tử  149.720  hồ sơ, đang tiếp tục xử lý 9.137 hồ sơ.

Đến nay, Bộ đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng, cung cấp DVCTT mức độ 3, 4 năm 2017 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao.

Tuy nhiên, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản đề nghị bộ rà soát lại, làm rõ để đơn giản hóa thủ tục hành chính, công khai, chuẩn hóa một là số thủ tục… vì số liệu được bộ công bố và số liệu nằm trên tư liệu quốc gia vênh nhau nhiều.

Về vấn đề này ông Nguyễn Minh Nhạn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết, chúng ta đã công bố 508 thủ tục nhưng mới chuẩn hóa được một phần, trong đó mới công khai một phần nữa. Bên cạnh đó, việc ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia còn thiếu, tốc độ triển khai chậm. Hạng tầng kỹ thuật thiếu kết nối, trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của cán bộ còn hạn chế. Xếp hạng cải cách hành chính của bộ thấp.

Để khắc phục hạn chế này, thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai xây dựng, cung cấp DVCTT mức độ 3, 4 đối với những TTHC các đơn vị đăng ký lựa chọn ưu tiên xây dựng (tại: Cục Thú y, Cục Chăn nuôi, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Trồng trọt, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản, Tổng cục Thủy sản).

Xác định Danh mục TTHC xây dựng, cung cấp DVCTT mức độ 3 và 4 của Bộ trong những năm tới. Thực hiện chỉ đạo của Bộ, các đơn vị đã thực hiện rà soát, phân loại và lập Danh mục các TTHC để xây dựng, cung cấp DVCTT đến năm 2020; làm cơ sở cho Bộ triển khai cung cấp DVCTT mức độ 3, 4 theo từng năm. Tổ công tác DVCTT đã thống kê Danh mục với 303 TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ (cấp trung ương) đang thực hiện tại các cơ quan, đơn vị thuộc. Ban hành khung kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ (hoàn thành trong tháng 12/2017). Phê duyệt dự án đầu tư “Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”, trong đó tập trung thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ, để các đơn vị thuộc Bộ tổ chức triển khai ngay từ đầu năm 2018.  

Các đơn vị thuộc Bộ rà soát, công bố, công khai đầy đủ tất cả các TTHC theo lĩnh vực quản lý của Bộ. Tổ chức rà soát, bổ sung và loại bỏ những TTHC trùng lặp, hết hiệu lực trên cơ sở dữ liệu quốc gia. Mở rộng sử dụng chữ ký số ở các đơn vị thuộc Bộ, thúc đẩy thực hiện giải quyết TTHC trên phần mềm DVCTT mức độ 3, 4 của Bộ đã xây dựng. Tăng cường chỉ đạo bảo đảm an toàn, an ninh thông tin (thiết bị, phần mềm UDCNTT, tốc độ đường truyền, phần mềm bảo mật). Triển khai giai đoạn 2 Cơ chế một cửa quốc gia đối với 25 TTHC mới thực hiện tại 5 đơn vị thuộc Bộ

Bộ NN-PTNT cũng cho biết, cùng với việc đẩy mạnh áp dụng hình thức giải quyết thủ tục hành chính qua mạng điện tử, trong thời gian qua, bộ này cũng đã triển khai quyết liệt việc rà soát, cắt giảm và đơn giản hoá các thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư sản xuất kinh doanh không hợp lý để giảm phiền hà cho công dân và doanh nghiệp. Đến nay, việc xoá thủ tục và thực hiện dịch vụ công qua mạng đã tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp và được doanh nghiệp đánh giá cao. 

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hà Công Tuấn cho rằng mấu chốt của việc giảm phiền hà cho công dân và doanh nghiệp, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh vẫn là cải cách thủ tục hành chính để mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, phải có kỷ cương thực hiện, nếu không hoàn thành cải cách thủ tục hành chính thì không đề xuất thi đua. Phải thống kê, đánh giá các hồ sơ để ưu tiên, những hồ sơ có tần suất xuất hiện cao. Còn những thủ tục hàng năm không xuất hiện thì có thể bỏ qua, đồng thời phải ấn định thời gian hoàn thành.

Mặc dù đã đạt chỉ tiêu mà Chính phủ giao song bộ NN-PTNT vẫn đặt quyết tâm tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính một cách triệt để và áp dụng hình thức giải quyết thủ tục, hồ sơ qua mạng. Trong năm 2018 sẽ lựa chọn 10 thủ tục hành chính để bổ sung vào danh mục dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4 đối với các thủ tục có tần suất hồ sơ cao. 

Anh Thơ

 

KTNT

Ý kiến của bạn