Long Biên được đánh giá cao trong thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU

KTNT Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020

Tại buổi giao ban thông tin báo chí vào chiều ngày 10/12, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội đã báo cáo Tổng kết thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020.
 
dsc_7783.JPG
Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Hà Nội Nguyễn Chí Đoàn

 

Phó Giám đốc Sở Nội vụ ông Nguyễn Chí Đoàn cho biết, từ năm 2016, thành ủy đã tổ chức 15 Đoàn giám sat công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện CCHC, việc nâng cao tinh thần ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại 50 lượt cơ quan, đơn vị.
 
Thành phố đã chỉ đạo, tổ chức Đoàn kiểm tra công vụ, tiến hành kiểm tra 175 cuộc; trong đó kiểm tra đột xuất 144 cuộc; kiểm tra theo chỉ đạo 31 cuộc; kiểm tra công tác CCHC đối với 52 cơ quan, đơn vị (17 Sở, 10 quận, huyện, 25 đơn vị trực thuộc Sở, UBND quận, huyện); kiểm tra liên ngành công tác kiểm soát TTHC tại 54 đơn vị (06 Sở, 16 quận, huyện, 32 xã, phường, thị trấn) 16 đoàn kiểm tra liên ngành đánh giá tình hình ứng dụng và phát triển CNTT tại 187 đơn vị.
 
Long Biên là đơn vị có nhiều đổi mới trong công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, năm 2018 trên cơ sở tham mưu của Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã nhân rộng mô hình đánh giá cán bộ hàng tháng của quận Long Biên, bằng việc xây dựng Quyết định số 3814-QĐ/TU ngày 16/5/2018 về “Ban hành khung tiêu chí đánh giá hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị Thành phố”.
 
Đến nay, công tác đánh giá hàng tháng đã đi vào nề nếp, phát huy được vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, quản lý, siết chặt kỷ cương, chuẩn hóa và xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp; nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức viên chức, ông Đoàn cho biết.
 
Theo Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên bà Đinh Thu Hương cho biết, UBND quận Long Biên đã tiến hành đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng tháng theo 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là ý thức tổ chức kỷ luật; nhóm thứ hai liên quan đến kết quả thực hiện các nhiệm vụ; nhóm thứ ba liên quan đến tiêu chí thưởng là sáng kiến kinh nghiệm, những giải pháp đổi mới.
 
Trên cơ sở tiêu chí điểm để các cán bộ, công chức, viên chức tự đánh giá, sau đó trưởng bộ phận hoặc phó trưởng phòng đánh giá lại, trưởng phòng sẽ là người đánh giá các phó phòng. Đối với lãnh đạo quận, chủ tịch sẽ là người đánh giá các phó chủ tịch sau khi các phó chủ tịch đã có bản tự đánh giá trước.
 
Bằng phương pháp đánh giá cán bộ, công chức, viên chức này quận Long Biên đã được thành phố nhân rộng để thực hiện trên các quận, huyện, thị xã khác.
 
dsc_7785.JPG
Ông Phạm Thanh Học, Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Thành ủy

 

Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học cho biết, Chương trình 08-CTr/TU là một trong 8 chương trình của Thành ủy trong khóa này, đây là một trong những chương trình nhằm mục đích nâng cao chất lượng đội ngũ của cán bộ, công chức, viên chức để thực hiện một cách tốt nhất nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, cán bộ, công chức, viên chức phải thực sự là công bộc của nhân dân, phải tôn trọng và thực hiện phục vụ nhân dân.
 
Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng đề nghị các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương cần làm tốt công tác tuyên truyền về Chương trình 08-CTr/TU của thành ủy này.
 
 

Ngọc Thủy

Ý kiến của bạn