Tiếp tục hoàn thiện Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã

KTNT Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Phó Thủ tướng yêu cầu cần tiếp tục hoàn thiện làm mới Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã theo hướng gắn xây dựng nông thôn mới với phát triển kinh tế nông thôn, tái cơ cấu nông nghiệp và gắn với quá trình đô thị hóa (ngay từ cấp xã), thích ứng với biến đổi khí hậu, khắc phục được việc đầu tư các dự án phân tán, dàn trải, trong đó lưu ý tập trung vào các tiêu chí về kết cấu hạ tầng, nhấn mạnh các tiêu chí "mềm" liên quan trực tiếp tới thu nhập, việc làm, môi trường, an ninh và đời sống văn hóa, tinh thần của cư dân nông thôn.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ các ý kiến chỉ đạo trên, hoàn thiện lại Bộ Tiêu chí nông thôn mới cấp xã, báo cáo xin ý kiến thành viên Ban Chỉ đạo.

Về triển khai kế hoạch 2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 phù hợp với định hướng Chương trình trong giai đoạn 2016-2020, khẩn trương đôn đốc các tỉnh chưa phân bổ vốn thực hiện, có văn bản báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo.

Về thí điểm quy hoạch xây dựng vùng huyện tại 8 huyện điển hình cho 06 vùng toàn quốc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, cơ quan liên quan bổ sung "Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa", trong đó cần tập trung vào các địa phương có quá trình đô thị hóa cao, có kinh tế, thương mại và hạ tầng phát triển; hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ.

DT.

 

 

KTNT

Ý kiến của bạn