Bắc Giang: Bảy kết quả nổi bật trong xây dựng NTM năm 2020

KTNT Năm 2020, dịch tả lợn châu Phi, dịch Covid-19 ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội và đời sống người dân. Tuy nhiên, với sự tập trung, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Chương trình MTQG xây dựng NTM ở Bắc Giang đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

 Năm 2020, Bắc Giang có thêm huyện Tân Yên được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới (hoàn thành trước 06 tháng), lũy kế 03 huyện đạt chuẩn NTM gồm: Việt Yên, Lạng Giang, Tân Yên.

 

Dưới đây là 7 sự kiện nổi bật trong xây dựng NTM của tỉnh Bắc Giang trong năm 2020:

1. Có thêm huyện Tân Yên được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới (hoàn thành trước 06 tháng), lũy kế 03 huyện gồm Việt Yên, Lạng Giang, Tân Yên). Ngoài ra, Yên Dũng, Hiệp Hòa đủ điều kiện phấn đấu đạt huyện nông thôn mới trong năm 2021 (huyện Yên Dũng hết năm 2020 có 16/16 xã đạt chuẩn, 02 xã nông thôn mới nâng cao, đạt 7/9 tiêu chí huyện nông thôn mới; huyện Hiệp Hòa có 22/24 xã đạt chuẩn, 01 xã nông thôn mới nâng cao, đạt 7/9 tiêu chí huyện nông thôn mới).

2. Hết năm 2020, toàn tỉnh có 127/184 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 69% (huyện Yên Dũng có số xã đạt chuẩn cao nhất là 07 xã; huyện Tân Yên 05 xã), cao hơn bình quân chung cả nước hiện là 61%, đứng đầu khu vực miền núi phía Bắc.

3. Có 08 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, trở thành mô hình mẫu tại các xã đã đạt chuẩn, thực hiện hiệu quả phương châm “Xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu, nhưng không có điểm kết thúc”.

4. Mô hình thôn nông thôn mới kiểu mẫu đạt kết quả tích cực, trở thành phong trào tại các xã đã đạt chuẩn, trong năm có thêm 63 thôn nông thôn mới kiểu mẫu (huyện Lạng Giang có nhiều thôn nhất 19 thôn, Hiệp Hòa, Việt Yên 10 thôn), lũy kế toàn tỉnh 72 thôn; tỷ lệ người dân hài lòng về kết quả của các thôn đạt trên 98%, khẳng định tính đúng đắn, phù hợp của việc triển khai thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh.

5. Số tiêu chí bình quân/xã đạt 16,3 tiêu chí/xã, tăng 0,5 tiêu chí/xã so với năm 2019, bằng bình quân chung cả nước; không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí.

6. Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả cao nhất 10 trở lại đây (giá trị sản xuất tăng 6,7%), khẳng định vững chắc vai trò là trụ đỡ nền kinh tế. Sản xuất với quy mô lớn, có sự hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị được nhân rộng, mang lại hiệu quả; có thêm 58 mô hình ứng dụng công nghệ cao được triển khai, đàn lợn dần hồi phục về mốc 1 triệu con, giá trị sản xuất trên 1ha đất nông nghiệp cao hơn bình quân chung cả nước, đạt 120 triệu đồng/ha (cả nước 97 triệu đồng/ha).

7. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm được triển khai tích cực, đạt kết quả bước đầu. Sau 2 năm thực hiện có 95 sản phẩm đạt OCOP (24 sản phẩm 4 sao, 71 sản phẩm 3 sao), tạo ra phong trào khởi nghiệp sâu rộng trong cộng đồng.

 

 

Hoàng Văn

Ý kiến của bạn