Cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

KTNT Chiều 30/9, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo về Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan hoạt động kinh doanh.

20200930_140851.jpg

 Toàn cảnh buổi Họp báo.

 

Tại buổi Họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiền Dũng đã giới thiệu về các nội dung cơ bản của Nghị quyết, đặc biệt nhấn mạnh đến các nhiệm vụ Chính phủ giao các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức có liên quan tập trung triển khai.

Về phía các bộ, ngành, Chính phủ yêu cầu:

Một, tập trung cải cách mạnh mẽ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ.

Hai, thúc đẩy việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử, tập trung lựa chọn, tái cầu trúc quy trình, cung cấp trên môi trường điện tử các TTHC có nhu cầu lớn, liên quan nhiều đến hoạt động của người dân, doanh nghiệp kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia; ban hành và triển khai Kế hoạch số hoá kết quả giải quyết TTHC.

Ba, tiếp tục đổi mới lề lối, phương thức làm việc thông qua việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử, thực hiện gửi nhận văn bản điện tử liên thông 4 cấp chính quyền; chuyển đổi từng bước việc điều hành dựa trên giấy tờ sang điều hành bằng dữ liệu theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP.

Đây mạnh việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

20200930_141026.jpg

 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiền Dũng giới thiệu về các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020.

 

Bốn, tổ chức tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh. Tăng cường đối thoại, tham vấn, đổi mới phương pháp, quy trình, nâng cao chất lượng lấy ý kiến doanh nghiệp, người dân về các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đang có hiệu lực thi hành cũng như các quy định dự kiến ban hành thông qua hội nghị, hội thảo và trực tiếp trên Cổng tham vấn do Văn phòng Chính phủ xây dựng, quản lý.

Về phía các địa phương, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai có hiệu quả việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; thực hiện kết nôi, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia; đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp không theo địa giới hành.

Tham gia góp ý đối với phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và kịp thời gửi phản ánh, kiến nghị tới các bộ, ngành về những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện các quy định.

Ban hành và triển khai kế hoạch số hóa giải quyết thủ tục hành chính và cấp bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính để bảo đảm hồ sơ xử lý hoàn toàn trên môi trường điện tử theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.

Về phía Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tưởng Chính phủ và các Hiệp hội doanh nghiệp, tích cực tham gia ý kiến đối với các quy định trong dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của các bộ, ngành trên Cổng tham vấn tại địa chỉ http://nqg68.baocaochinhphu.gov.vn/

Huy động sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp, người dân gửi phản ánh, kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc, rào cản trong hoạt động kinh doanh; kịp thời đề xuất, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh của cộng đông doanh nghiệp.

Ba làn sóng cải cách:

Giai đoạn 2007-2011 thực hiện theo Quyết định 30/QĐ-TTg (Đề án 30), kết quả, đã thống kê, công khai 6.000 TTHC, giảm 1,6 tỷ USD/năm chi phí tuân thủ TTHC.

Giai đoạn 2016-2020 thực hiện theo Nghị quyết 19 và Nghị quyết 02, Nghị quyết 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Kết quả, đã cắt giảm, đơn giản hóa 3.893/6.191 ĐKKD; cải cách quy định kiểm tra chuyên ngành liên quan tới 6.776/9.926 dòng hàng, tiết kiệm 260 triệu USD/năm; mở rộng mô hình cung cấp DVC 1 cửa; tích hợp 1.400 TTHC lên CDVCQG, tiết kiệm 6.700 tỷ đồng/năm.

Giai đoạn 2020-2025 thực hiện theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, dự kiến sẽ giảm số lượng văn bản, cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định, cắt giảm 20% chi phí tuân thủ.

 

Hoàng Văn

Ý kiến của bạn