Hà Tĩnh phân bổ hơn 25 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới năm 2021

KTNT Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải vừa ký Quyết định số 3253/QĐ-UBND về việc phân bổ nguồn kinh phí thường xuyên ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021 với tổng số tiền 25,354 tỷ đồng.

Tổng số kinh phí do UBND tỉnh Hà Tĩnh phân bổ sẽ phục vụ nhiều nội dung quan trọng trong xây dựng nông thôn mới như: Hỗ trợ phát triển sản xuất có liên kết gắn với chuyển đổi số, Chương trình OCOP, thực hiện tiêu chí môi trường, nâng cao chất lượng hoạt động của nhà văn hóa cộng đồng, xây dựng mô hình sinh kế bền vững...
 
b20.jpg 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đã ký Quyết định số 3253/QĐ-UBND, ngày 24/9/2021 về việc phân bổ nguồn kinh phí thường xuyên ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021 với tổng số tiền 25,354 tỷ đồng.
 
Theo đó, phân bổ 25,354 tỷ đồng kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2021 được bố trí tại Quyết định 1379/QĐ-TTg ngày 02/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ cho các địa phương, đơn vị. Nguồn kinh phí phân bổ để thực hiện các nội dung sau:
 
Hỗ trợ phát triển sản xuất có liên kết gắn với chuyển đổi số, như: Chuyển đổi số trong công tác quản trị gắn với quản lý nhà nước về HTX nông nghiệp toàn tỉnh; chuyển đổi số trong sản xuất và quản lý bưởi Phúc Trạch, cam bù, cam chanh; thí điểm hỗ trợ hộ nông dân chuyển đổi số, đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử theo kế hoạch 1034/QĐ-BTTTT; hỗ trợ triển khai mô hình điển hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm OCOP gắn với chuyển đổi số...
 
b1.jpg
Nguồn kinh phí sẽ hỗ trợ chuyển đổi số trong sản xuất và quản lý bưởi Phúc Trạch, cam bù, cam chanh
 
 
Thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM và chương trình OCOP: Xây dựng 3 mô hình điểm làng, khu dân cư thông minh ở 3 vùng miền; hỗ trợ nhân rộng mô hình làng (khu dân cư thông minh) ở 4 huyện (Hương Sơn, Hương Khê, Thạch Hà, Cẩm Xuyên); xây dựng mô hình xã thông minh (đã đăng ký với trung ương); thực hiện chuyển đổi số trong chương trình OCOP.
 
Phân bổ thực hiện tiêu chí môi trường: Hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh cho các hộ dân tại 2 xã miền núi biên giới chưa đạt chuẩn; xây dựng công trình thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt hộ gia đình (10 xã còn lại chưa đạt chuẩn).
 
Thực hiện chương trình OCOP: Chi phí kiểm nghiệm mẫu sản phẩm trước khi công nhận; chi phí Hội đồng tỉnh tổ chức đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP; đào tạo, tập huấn chương trình OCOP (tập huấn bán hàng online, livestream bán hàng trực tuyến; tập huấn quản trị doanh nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm; tập huấn truy xuất nguồn gốc và quản lý chất lượng); kiểm tra an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và các quy định theo quy chế quản lý sản phẩm OCOP được UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 4/3/2021; công tác xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm; công tác xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm....
 
Nâng cao chất lượng hoạt động của nhà văn hóa cộng đồng: Mỗi huyện thành phố thị xã một nhà (200 triệu đồng/nhà); huyện Nghi Xuân (xây dựng huyện kiểu mẫu) 2 nhà.
 
Xây dựng mô hình sinh kế bền vững, gia đình nông thôn mới kiểu mẫu, khởi nghiệp OCOP, an ninh trật tự.
 
 
tk.jpg
Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 nhiều khó khăn nhưng Hà Tĩnh đã có nhiều cách làm linh hoạt trong xây dựng NTM.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải giao Văn phòng Điều phối thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh hướng dẫn, đôn đốc các địa phương được giao kế hoạch vốn tại điều 1, quyết định này; khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ thủ tục theo quy định để tổ chức triển khai thực hiện, quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, đối tượng và các quy định hiện hành, hướng tới đạt mục tiêu thực hiện bộ tiêu chí xã và huyện NTM; triển khai thực hiện các nội dung được giao chủ trì theo đúng các quy định hiện hành...
 
 
 

Trà Giang

Ý kiến của bạn