Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mục tiêu tổng quát của nhiệm vụ là xây dựng quy hoạch tổng thể hệ thống quan trắc môi trường quốc gia, bao gồm chương trình quan trắc chất lượng môi trường tại các lưu vực sông, hồ liên tỉnh, các vùng kinh tế trọng điểm, khu vực tập trung nhiều nguồn thải, có nguồn thải lớn tác động liên tỉnh, quan trắc môi trường xuyên biên giới và chương trình quan trắc đa dạng sinh học. Qua đó, kịp thời cung cấp thông tin, dữ liệu, nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo chất lượng môi trường phục vụ công tác quản lý, công khai thông tin tới cộng đồng.

Việc lập quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia phải đáp ứng các nội dung cơ bản: Xây dựng nội dung về phân tích, đánh giá hiện trạng mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia; hệ thống phòng thí nghiệm, phân tích môi trường và hệ thống quản lý số liệu, dữ liệu quan trắc môi trường; xây dựng quan điểm, mục tiêu, lựa chọn phương án quy hoạch... Bên cạnh đó, việc lập quy hoạch cần bảo đảm xây dựng nội dung về bố trí mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia.