Bắc Giang: Năm 2021, 69 thôn đăng ký đạt NTM kiểu mẫu

KTNT Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang cho biết, năm 2021, tỉnh có 69 thôn đăng ký đạt thôn NTM kiểu mẫu.

 Người dân xã miền núi Tân Sơn (huyện Lục Ngạn) cứng hóa đường GTNT.

 

Trong đó, huyện Lạng Giang là địa phương có số thôn đăng ký nhiều nhất với 19 thôn đăng ký thôn NTM kiểu mẫu; huyện Tân Yên 11 thôn; huyện Hiệp Hòa 10 thôn; huyện Việt Yên 9 thôn; TP. Bắc Giang 6 thôn; huyện Yên Dũng 5 thôn; các huyện Lục Nam, Lục Ngạn, Yên Thế, mỗi huyện 03 thôn.

Để tập trung triển khai thực hiện thôn NTM kiểu mẫu năm 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu UBND các huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo UBND các xã hướng dẫn Ban phát triển thôn lập phương án xây dựng thôn NTM kiểu mẫu trình UBND xã phê duyệt Phương án xong trong tháng 3/2021.

Ưu tiên nguồn lực ngân sách địa phương hỗ trợ các thôn, xã thực hiện; đối với nguồn vốn ngân sách Trung ương, khi có thông báo Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tham mưu hỗ trợ theo quy định. Thực hiện thẩm định, công nhận các thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu đảm bảo thực chất, không chạy theo số lượng, phải thực sự là mô hình mẫu tại các địa phương.

Văn phòng Điều phối NTM tỉnh phối hợp với các cơ quan truyền thông trung ương, tỉnh đẩy mạnh việc tuyên truyền thực hiện xây dựng thôn NTM kiểu mẫu; kiểm tra tình thực hiện tại các địa phương, kịp thời tham mưu khen thưởng, động viên thôn thực hiện tốt để nhân rộng.

* Mới đây, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Sơn Động ban hành Nghị quyết về việc lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, huyện Sơn Động đặt ra mục tiêu đến năm 2025 toàn huyện xây dựng ít nhất 04 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 - 2025; phấn đấu các xã đã đạt từ 13 tiêu chí trở lên về đích NTM giai đoạn 2021 - 2025; toàn huyện tăng 15 tiêu chí/năm trở lên; mỗi xã hoàn thành thêm ít nhất 01 tiêu chí/năm. Bên cạnh đó, Sơn Động cũng phấn đấu đến năm 2025, bình quân mỗi xã đạt 17 tiêu chí/xã; không có xã dưới 15 tiêu chí; mỗi xã đạt chuẩn NTM có tối thiểu 01 thôn NTM kiểu mẫu.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Sơn Động đưa ra nhiều nhóm nội dung, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện. Trong đó, chú trọng đến công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh quy hoạch và quản lý thực hiện nghiêm quy hoạch phát triển KT -XH, quy hoạch sử dụng đất của huyện, quy hoạch xây dựng NTM và quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp của các xã chưa đạt chuẩn NTM.

Tập trung xây dựng phương án mở rộng, nâng cấp hệ thống giao thông, đảm bảo sự kết nối của các tuyến giao thông mang tính liên kết cao. Các trung tâm xã với quốc lộ, tỉnh lộ, các tuyến giao thông liên xã, liên kết vùng có điều kiện KT - XH phát triển.

Bổ sung quy hoạch các thiết chế văn hóa phải phù hợp với tập quán sinh hoạt, tôn vinh, nâng cao, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương, tạo tiền đề vừa bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trong phát triển du lịch văn hóa của huyện và các xã. Quản lý chặt chẽ việc thực hiện quy hoạch theo đúng các quy định.

Tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng KT-XH theo quy hoạch và chuẩn xây dựng NTM. Ưu tiên đầu tư, nâng cấp, nâng chuẩn hệ thống giao thông huyện, xã, khu dân cư, đường nội đồng; trong đó trọng tâm là mở rộng, nâng cấp các tuyến đường kết nối các trung tâm xã với quốc lộ, tỉnh lộ; kết nối liên xã; kết nối các khu phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch với các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ; kết nối với các vùng có điều kiện KT-XH phát triển.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, khuyến khích hỗ trợ việc đổi mới cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi; có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ đổi mới áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất từ nguồn kinh phí sự nghiệp nông nghiệp, khuyến nông và các chương trình khác của địa phương một cách thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; hướng sản xuất hàng hóa tập trung, liên kết sản xuất.

 

 

 

Hoàng Văn

Ý kiến của bạn