Mỹ Thành: Nỗ lực xây dựng nông thôn mới

KTNT Là xã miền núi bán sơn địa, có xuất phát điểm thấp, sau 5 năm thực hiện chương trình XDNTM, đời sống vật chất, tinh thần của người dân xã Mỹ Thành (Yên Thành - Nghệ An) đã từng bước được nâng cao.

Đến nay, Mỹ Thành đã đạt 17/19 tiêu chí, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn của xã về mọi mặt.

Người dân Mỹ Thành làm đường giao thông nông thôn.

Với sự hỗ trợ của Nhà nước cùng sự chung tay góp sức của cộng đồng, 5 năm qua, xã đã huy động được 51,9 tỷ đồng từ người dân, tổng nguồn lực huy động là 97,672 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, Mỹ Thành tập trung đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Hành lang giao thông được mở rộng đảm bảo quy chuẩn, giải tỏa 2,3km đường liên huyện có mương, lề và nền đường rộng 11m; bê-tông hóa 10km đường trục xã và hơn 10km đường xóm với kinh phí gần 3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, xã tập trung chỉ đạo người dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển ngành nghề, làng nghề, tiểu thủ công nghiệp; quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp tập trung. Các cấp ủy Đảng, chính quyền lập kế hoạch sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng với 7 mô hình khuyến nông; tổ chức cải tạo vườn tạp, phối hợp với Công ty Vật tư nông nghiệp Nghệ An xây dựng thành công cánh đồng mẫu lớn gần 50ha. Xã còn quan tâm đến công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, tổ chức các lớp học nghề mây tre đan, nuôi ong, chăn nuôi thú y. Phát triển nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh, thu hút trên 2.500 lao động.

Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, Mỹ Thành tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các tiêu chí, ưu tiên đầu tư hệ thống hạ tầng thuộc lĩnh vực: y tế, giáo dục, nước sạch, vệ sinh môi trường; phấn đấu đến hết năm 2016 hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM. Xã cũng xác định mục tiêu xuyên suốt cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới là phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân khu vực nông thôn, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động.

Tiếp tục tuyên truyền để cán bộ và nhân dân trong xã nhận thức sâu hơn về ý thức, trách nhiệm của mình, từ đó quyết tâm phấn đấu xây dựng nông thôn mới bền vững, đời sống ấm no, hạnh phúc, văn minh. Quản lý và triển khai xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch và đề án nông thôn mới đã được phê duyệt. Tiếp tục rà soát các tiêu chí còn đạt thấp, xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí. Có cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư máy móc, khoa học kỹ thuật để cơ giới hóa nông nghiệp, khắc phục các khó khăn về giống; chú trọng tạo điều kiện để phát triển ngành nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn.

Với sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, hy vọng rằng trong thời gian tới, Mỹ Thành sẽ trở thành làng quê nông thôn giàu đẹp, văn minh và phát triển toàn diện, vững mạnh.

Hoa Thiên

 

KTNT

Ý kiến của bạn