Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 28 tháng 1 năm 2023  
Thứ năm, ngày 4 tháng 11 năm 2021 | 11:2

Nhiều thiếu sót, vi phạm tại BQL Rừng phòng hộ Sông Hương

Qua thanh kiểm tra định kỳ, Đoàn Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chỉ ra nhiều thiếu sót, vi phạm tại Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Hương (BQLR).

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, từ ngày 15/7 đến ngày 30/8 đơn vị đã thực hiện công tác thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn và công tác phòng, chống tham nhũng tại BQL Rừng phòng hộ Sông Hương.

Kết quả thanh tra cho thấy, bên cạnh những vấn đề đã thực hiện theo đúng theo quy định, BQLR còn nhiều nhược điểm, tồn tại. 

Cần phải tăng cường trách nhiệm, chấn chỉnh tại BQL Rừng phòng hộ Sông Hương trong thời gian tới.
Cần phải tăng cường trách nhiệm, chấn chỉnh tại BQL Rừng phòng hộ Sông Hương trong thời gian tới.

 

Thiếu sót trong công tác PCTN và tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Về việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) và tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 02 năm 2019, 2020: BQLR có thiếu sót không ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân, thông báo tiếp công dân và không phân công Lãnh đạo BQL tiếp công dân theo quy định tại Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân.

Năm 2019, BQLR có thiếu sót không xây dựng kế hoạch PCTN, việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo tình hình thực hiện Luật PCTN định kỳ Quý, 6 tháng, 9 tháng và năm chưa đầy đủ theo quy định, không có báo cáo Quý I, II. Đến năm 2020, đơn vị đã xây dựng Kế hoạch PCTN, nhưng đơn vị không thực hiện báo cáo tình hình thực hiện Luật PCTN theo Quý, 6 tháng, 9 tháng và năm.

Việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị để viên chức và người hợp đồng lao động biết trong việc sử dụng các nguồn kinh phí sự nghiệp do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn tài chính khác, đoàn Thanh tra Sở nhận thấy vẫn còn một số nội dung chưa thực hiện chưa công khai đầy đủ theo quy định.

Không lập hội đồng nghiệm thu các công trình trồng rừng

Trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy và xây dựng và sử dựng rừng phòng hộ theo các quy định pháp luật, BQLR vẫn còn một số nội dung thiếu sót, không đúng quy định, như:

Về công tác PCCCR, việc phân công trực và mở sổ theo dõi lịch trực còn thiếu sót.

Về công tác QLBVR quá trình tổ chức các đợt truy quét còn thiếu sót trong việc lập kế hoạch và không phân công cụ thể người phụ trách và thành viên tham gia, thiếu biên bản các đợt truy quét.

Trong 02 năm 2019, 2020, BQL đã tổ chức trồng rừng, nhưng việc lập hồ sơ theo dõi cây giống còn chưa đảm bảo theo quy định.

Về công tác nghiệm thu các công trình trồng rừng, BQL không thành lập hội đồng và biên bản nghiệm thu, không có cán bộ giám sát thi công là không đúng theo quy định.

Quá trình thi công trồng rừng thay thế năm 2020, để bên thi công phát trắng thực bì băng chừa và trồng cây chưa đúng theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật.

Kiểm tra một số hiện trường trồng rừng bổ sung cây bản địa năm 2019 và trồng rừng thay thế năm 2020 đã phát hiện việc trồng xen cây keo lai hom và phát thực bì không đúng hồ sơ thiết kế.

Thanh quyết toán thiếu sót hoặc sai định mức quy định

Về công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí do ngân sách cấp và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật, Đoàn Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT nhận thấy, hồ sơ chứng từ thanh quyết toán vẫn còn một số trường hợp thiếu sót hoặc sai định mức quy định như: thanh toán tiền nhiên liệu xe ô tô; thanh toán tiền khoán công tác phí hàng tháng; thanh toán tiền làm thêm giờ; thanh toán tiền trực …; hợp đồng kinh tế mua bán vật tư và dụng cụ chuyên dùng cấp phó ký không có giấy ủy quyền.

BQLR được thành lập theo Quyết định số 1959/QĐ-UBND ngày 30/8/2008 của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế về việc thành lập BQL.

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQLR được quy định tại Quyết định số 783/QĐ-SNNPTNT ngày 06/10/2008 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Theo đó, BQLR trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chức năng giúp Giám đốc Sở quản lý bảo vệ rừng và một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

BQLR là đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động thường xuyên; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của Nhà nước.
Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
Vinamilk
Tan A Dai Thanh
hanvet.com.vn
Top