Chi trả BHTG khi có nhiều khoản tiền gửi tại một tổ chức tham gia BHTG

KTNT Hạn mức trả tiền bảo hiểm tối đa là 75 triệu đồng (bao gồm cả gốc và lãi) cho tất cả các khoản tiền gửi của một người tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

Xin hỏi, người gửi tiền đồng thời có khoản tiền gửi tiết kiệm thông thường và tài khoản tiết kiệm trực tuyến tại cùng một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, khi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi đó mất khả năng chi trả hoặc phá sản thì số tiền bảo hiểm được trả tính như thế nào?

Cao Thị Thảo (Đông Hà, Quảng Trị)

tiengui_acbi.jpg
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

 

Điều 18 Luật Bảo hiểm tiền gửi quy định: “Tiền gửi được bảo hiểm là tiền gửi bằng đồng Việt Nam của cá nhân gửi tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các hình thức tiền gửi khác theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, trừ các loại tiền gửi quy định tại Điều 19 của Luật này”

Và Điều 25 Luật Bảo hiểm tiền gửi quy định “Số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm của một người hoặc nhiều người sở hữu chung tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bao gồm tiền gốc và tiền lãi, tối đa bằng hạn mức trả tiền bảo hiểm quy định tại Điều 24 của Luật này”.

Hiện nay, hạn mức trả tiền bảo hiểm của một cá nhân tại một tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi tối đa là 75.000.000 (Bảy mươi lăm triệu đồng) theo quy định của pháp luật.

Như vậy, khi một khách hàng gửi nhiều khoản tiền khác nhau (không phân biệt gửi trực tuyến hay gửi thông thường) tại cùng một tổ chức tham gia BHTG thì các khoản tiền gửi này không được bảo hiểm độc lập. Hạn mức trả tiền bảo hiểm tối đa là 75 triệu đồng (bao gồm cả gốc và lãi) cho tất cả các khoản tiền gửi của một người tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

 

 

BHTGVN

Ý kiến của bạn