Đắk Nông: Phấn đấu đến năm 2025 có 40 HTX sở hữu sản phẩm OCOP

KTNT UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Kế hoạch 485/KH-UBND chỉ đạo tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Theo đó, UBND tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh có 264 HTX, với tổng số thành viên là 27.379 người. Doanh thu bình quân của mỗi HTX đến 2025 đạt hơn 12 tỷ đồng/năm; lợi nhuận bình quân của mỗi HTX đạt 370 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân của thành viên và lao động thường xuyên trong HTX đạt 97 triệu đồng/người/năm.

UBND tỉnh cũng đặt mục tiêu nâng nguồn vốn cho vay ưu đãi từ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX đến năm 2030 vào khoảng 20 tỷ đổng. Đến năm 2025, mỗi huyện, thành phố xây dựng 1 - 2 mô hình HTX, liên hiệp HTX mạnh toàn diện... Đặc biệt, UBND tỉnh ra chỉ tiêu đến năm 2025 có 40 HTX sở hữu sản phẩm OCOP.

Ngày càng có nhiều HTX có sản phẩm tham gia Chương trình OCOP.
Ngày càng có nhiều HTX có sản phẩm tham gia Chương trình OCOP.

 

Để đạt được các mục tiêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; các cơ quan có liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện của ngành, địa phương và cụ thể hóa thành nhiệm vụ trong kế hoạch công tác hàng năm, phân công lãnh đạo phụ trách, xác định rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ, biện pháp thực hiện cụ thể.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo cả hệ thống chính trị tích cực tham gia hỗ trợ, giúp đỡ, đồng hành cùng kinh tế tập thể trong thời kỳ hội nhập hiện nay; tạo môi trường tốt nhất để kinh tế tập thể trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

 

 

Trần Luật

Ý kiến của bạn