Khi sáp nhập tổ chức tham gia BHTG, người gửi tiền được BH thế nào?

KTNT Trường hợp hai hay nhiều tổ chức tham gia BHTG hợp nhất, tiền gửi của người được BHTG vẫn tiếp tục được bảo hiểm tại tổ chức tham gia BHTG là tổ chức mới được hình thành sau hợp nhất.

Xin hỏi, khi hai hay nhiều tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi (BHTG) hợp nhất hoặc sáp nhập, hay khi tổ chức tham gia BHTG chia tách thì tiền gửi của người được bảo hiểm tiền gửi tại các tổ chức này được bảo hiểm như thế nào?

Đặng Đình Thoan (Sông Hinh, Phú Yên)

tg1.jpg
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

 

Trường hợp hai hay nhiều tổ chức tham gia BHTG hợp nhất, tiền gửi của người được BHTG vẫn tiếp tục được bảo hiểm tại tổ chức tham gia BHTG là tổ chức mới được hình thành sau hợp nhất.

Trường hợp hai hay nhiều tổ chức tham gia BHTG (sau đây gọi là tổ chức bị sáp nhập) sáp nhập vào một tổ chức tham gia BHTG khác (sau đây gọi là tổ chức nhận sáp nhập), tiền gửi của người được BHTG tại tổ chức bị sáp nhập vẫn tiếp tục được bảo hiểm tại tổ chức nhận sáp nhập.

Khi tổ chức tham gia BHTG chia tách thành các pháp nhân độc lập thì tiền gửi của người được BHTG vẫn tiếp tục được bảo hiểm. Các khoản tiền gửi được bảo hiểm của khách hàng tại tổ chức tham gia BHTG bị chia tách sẽ được các pháp nhân mới hình thành sau chia tách tiếp nhận và tham gia BHTG với tư cách độc lập.

 

 

BHTGVN

Ý kiến của bạn