Nguồn lực tài chính của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

KTNT Nguồn lực tài chính của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đảm bảo từ các nguồn theo quy định tại Điều 30 Luật Bảo hiểm tiền gửi và Điều 11 Nghị định 68/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm tiền gửi.

Xin hỏi Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sử dụng nguồn lực tài chính từ đâu? Có thể tìm hiểu thêm thông tin về chính sách bảo hiểm tiền gửi và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ở đâu?

Tống Thị Hương (Chí Linh, Hải Dương)

tgssss.jpg
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

 

Theo Điều 30 Luật Bảo hiểm tiền gửi và Điều 11 Nghị định 68/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm tiền gửi, nguồn lực tài chính của tổ chức Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được bảo đảm từ các nguồn:

  • Vốn điều lệ của tổ chức bảo hiểm tiền gửi do ngân sách nhà nước cấp;
  • Nguồn thu từ phí bảo hiểm tiền gửi;
  • Nguồn thu từ hoạt động đầu tư vốn tạm thời nhàn rỗi của tổ chức bảo hiểm tiền gửi;
  • Nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

 Trường hợp nguồn vốn của tổ chức bảo hiểm tiền gửi tạm thời không đủ để trả tiền bảo hiểm, tổ chức BHTG được tiếp nhận hỗ trợ theo nguyên tắc có hoàn trả từ ngân sách nhà nước theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc được vay của tổ chức tín dụng, tổ chức khác có bảo lãnh của Chính phủ.

Hiện nay, có thể tìm hiểu thêm thông tin về chính sách bảo hiểm tiền gửi và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam qua các kênh chính gồm:

- Website chính thức của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại địa chỉ: http://www.div.gov.vn;

- Bản tin Bảo hiểm tiền gửi được phát hành định kỳ hàng quý;

- Liên hệ trực tiếp trụ sở chính Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam hoặc các chi nhánh khu vực của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Ngoài ra, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cũng thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền chính sách bảo hiểm tiền gửi thông qua việc gửi đăng các bài nghiên cứu về chính sách bảo hiểm tiền gửi trên các báo, tạp chí chuyên ngành tài chính – ngân hàng.

 

 

 

BHTGVN

Ý kiến của bạn