Vai trò, chức năng của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

KTNT BHTGVN là tổ chức tài chính đặc biệt trong hệ thống tài chính quốc gia, cùng với các cơ quan giám sát tài chính quốc gia thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hợp nhất liên quan tới rủi ro quốc gia, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền...

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là một tổ chức tài chính đặc biệt trong hệ thống tài chính quốc gia, vậy xin hỏi vai trò, chức năng của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam?

Chu Hồng Châu (Vụ Bản - Nam Định)

bhtg.jpg
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

 

Cơ chế bảo hiểm tiền gửi chính thức được triển khai cuối năm 1999 bằng việc Chính phủ ban hành Nghị định số 89/1999/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 về bảo hiểm tiền gửi và Quyết định số 218/1999/QĐ-TTg về việc thành lập Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam - tổ chức tài chính Nhà nước được giao thực hiện chính sách BHTG.  

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là một tổ chức tài chính đặc biệt trong hệ thống tài chính quốc gia, cùng với các cơ quan giám sát tài chính quốc gia thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hợp nhất liên quan tới rủi ro quốc gia, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền, góp phần ổn định hệ thống tài chính ngân hàng.

Đối với người gửi tiền, hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam góp phần củng cố niềm tin của công chúng đối với hệ thống các tổ chức tín dụng và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.

Đối với hệ thống các tổ chức tín dụng, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho hệ thống các tổ chức tín dụng phát triển lành mạnh, an toàn và thúc đẩy huy động tiền gửi cho đầu tư phát triển, từ đó tạo điều kiện thúc đẩy nền kinh tế đất nước phát triển bền vững.

Điều 2, Quyết định số 1394/QĐ-TTg ban hành ngày 13/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam như sau:

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là tổ chức tài chính nhà nước hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, thực hiện chính sách bảo hiểm tiền gửi, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng.

BHTGVN

Ý kiến của bạn