Vừa có khoản tiền gửi, vừa có khoản nợ, chi trả BHTG thế nào?

KTNT Trường hợp người được bảo hiểm tiền gửi có khoản nợ tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi thì số tiền gửi được bảo hiểm là số tiền còn lại sau khi trừ khoản nợ đó.

Xin hỏi số tiền bảo hiểm được chi trả đối với người được bảo hiểm tiền gửi vừa có khoản tiền gửi vừa có khoản nợ tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi thì sẽ được tính như thế nào khi tổ chức đó mất khả năng chi trả hoặc phá sản?

Ngô Thanh Hà (TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa)

tg.gif
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

 

Luật Bảo hiểm tiền gửi quy định: Bảo hiểm tiền gửi là sự bảo đảm hoàn trả tiền gửi cho người được bảo hiểm tiền gửi trong hạn mức trả tiền bảo hiểm khi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền hoặc phá sản.

Theo Khoản 3 Điều 25 Luật Bảo hiểm tiền gửi: “Trường hợp người được bảo hiểm tiền gửi có khoản nợ tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi thì số tiền gửi được bảo hiểm là số tiền còn lại sau khi trừ khoản nợ đó”.

Như vậy số tiền bảo hiểm được chi trả đối với mỗi cá nhân người được bảo hiểm tiền gửi được xác định như sau:

(1) Trường hợp người được bảo hiểm tiền gửi có tổng các  khoản nợ tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi nhỏ hơn tổng số tiền gửi của họ tại đó, thì số tiền bảo hiểm được chi trả là số tiền còn lại  sau khi đối trừ tổng các khoản nợ (gốc và lãi) đến thời điểm chi trả nhưng tối đa không quá hạn mức trả tiền bảo hiểm.

(2) Trường hợp người được bảo hiểm tiền gửi có tổng các khoản nợ (gốc và lãi) tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi lớn hơn số tiền gửi, thì Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam không có nghĩa vụ chi trả đối với người được bảo hiểm tiền gửi đó.

 

 

BHTGVN

Ý kiến của bạn