Đắk Nông có 29 xã đạt chuẩn nông thôn mới

KTNT Năm 2010, Đắk Nông bước vào xây dựng NTM với bộn bề khó khăn. Kết quả rà soát, đánh giá vào năm 2011 cho thấy, bình quân mỗi xã chỉ đạt 3,1 tiêu chí. Đặc biệt, nhiều tiêu chí NTM thiết yếu như giao thông, cơ sở vật chất, văn hóa,… không có xã nào đạt.

Đến nay, theo Văn phòng Điều phối Nông thôn mới (NTM) Đắk Nông, toàn tỉnh hiện có 29 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 48,3% tổng số xã toàn tỉnh.

4 tháng đầu năm 2021, UBND tỉnh đã công nhận thêm 7 xã đạt chuẩn NTM. Bình quân mỗi xã trên địa bàn tỉnh đạt 15,7 tiêu chí NTM. Riêng thành phố Gia Nghĩa đã hoàn thành Chương trình xây dựng NTM và đang đề nghị Chính phủ xem xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

 

Hạ tầng nông thôn ở Đắk Nông được đầu tư ngày càng hoàn thiện.
Hạ tầng nông thôn ở Đắk Nông được đầu tư ngày càng hoàn thiện.

 

Có thể khẳng định, chương trình xây dựng nông thôn mới đã mang lại diện mạo mới cho khu vực nông thôn tỉnh Đắk Nông, cơ sở hạ tầng của ngày càng hoàn thiện, đời sống người dân ngày càng nâng cao. Đạt kết quả trên, ngoài nguồn lực đầu tư của nhà nước phải kể đến sự đóng góp to lớn từ phía nhân dân.

 

 

 

Trần Luật

Ý kiến của bạn