Thủ tục trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm tiền gửi

KTNT Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm, tổ chức tham gia BHTG phải gửi hồ sơ đề nghị trả tiền bảo hiểm cho BHTGVN.

Xin hỏi thủ tục trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm tiền gửi được thực hiện như thế nào?

Ngô Vĩnh Long (Thanh Chương, Nghệ An)

gui-tien.jpg
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
 

 

Theo quy định tại Điều 26 Luật BHTG; Điều 13 Nghị định 68/2013/NĐ-CP ngày 28/6/2013 về thủ tục trả tiền bảo hiểm, nhận tiền bảo hiểm; và Quy chế chi trả tiền gửi được bảo hiểm ban hành kèm theo Quyết định số 807/QĐ-BHTG ngày 19/10/2016 của Hội đồng quản trị BHTGVN, thì thủ tục trả tiền bảo hiểm cho người được BHTG được thực hiện như sau:

(1) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm, tổ chức tham gia BHTG phải gửi hồ sơ đề nghị trả tiền bảo hiểm cho BHTGVN (theo phân cấp, uỷ quyền quản lý tổ chức tham gia BHTG của BHTGVN). Hồ sơ do người đại diện theo pháp luật của tổ chức tham gia BHTG ký, bao gồm: Văn bản đề nghị trả tiền bảo hiểm, danh sách người được BHTG, số tiền gửi của từng người được BHTG và số tiền bảo hiểm đề nghị chi trả.

(2) Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, BHTGVN tiến hành kiểm tra các chứng từ, sổ sách để xác định số tiền chi trả.

(3) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra theo quy định BHTGVN có phương án trả tiền bảo hiểm cho người được BHTG; thông báo công khai về địa điểm, thời gian, phương thức trả tiền bảo hiểm trên 3 số liên tiếp của một tờ báo trung ương, một tờ báo địa phương nơi đặt trụ sở chính, các chi nhánh của tổ chức tham gia BHTG và trên một báo điện tử của Việt Nam; niêm yết danh sách người được trả tiền bảo hiểm tại địa điểm đã thông báo.

(4) Khi nhận tiền bảo hiểm, người được BHTG phải xuất trình chứng minh nhân dân (căn cước công dân) hoặc hộ chiếu. Trường hợp người nhận tiền bảo hiểm là người được ủy quyền , người thừa kế của người được BHTG, ngoài việc xuất trình chứng mình nhân dân (căn cước công dân) hoặc hộ chiếu, phải xuất trình các giấy tờ chứng minh tư cách hợp pháp là người được ủy quyền, người thừa kế của người được BHTG theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người gửi tiền tiết kiệm, người được BHTG phải xuất trình thẻ tiết kiệm.

Trường hợp mua giấy tờ có giá do tổ chức tham gia BHTG phát hành, người được BHTG phải xuất trình chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu.

(5) BHTGVN trực tiếp trả tiền bảo hiểm cho người được BHTG hoặc ủy quyền cho tổ chức tham gia BHTG khác thực hiện.

(6) Sau thời hạn 10 năm, kể từ ngày BHTGVN có thông báo lần thứ nhất về việc trả tiền bảo hiểm, những khoản tiền bảo hiểm không có người nhận sẽ được xác lập quyền sở hữu nhà nước và bổ sung vào nguồn vốn hoạt động của BHTGVN, người có quyền sở hữu khoản tiền gửi được bảo hiểm sẽ không có quyền yêu cầu BHTGVN trả số tiền bảo hiểm đó.

 

 

BHTGVN

Ý kiến của bạn