Tự chủ và sự nỗ lực trong đồng thuận: Bài học xuyên suốt

KTNT Chúng ta vừa kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 trong niềm tự hào về vị thế và uy tín của đất nước, của dân tộc ngày càng được nâng cao về mọi mặt.

t4.jpg
Bất chấp dịch Covid-19, xuất khẩu hạt điều 8 tháng đầu năm 2020 đạt 312 nghìn tấn và 1,99 tỷUSD, tăng 9% về khối lượng nhưng giảm 5,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019.

 

Trong 3/4 thế kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa Thế giới, dân tộc ta đã vượt qua bao khó khăn, có những thời điểm “ngàn cân treo sợi tóc”, để bảo vệ nền độc lập non trẻ, đánh đuổi giặc ngoại xâm, thu non sông về một mối và dựng xây đất nước “ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

Trong hành trình 75 năm của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đảng ta đã lãnh đạo Nhân dân ta vượt qua không ít nguy cơ, có thể nêu 4 thời điểm khó khăn, với những tình huống cực kỳ phức tạp mà Đảng ta đã lãnh đạo Nhân dân ta vượt qua.

Thứ nhất, sau khi tuyên bố với thế giới về nước Việt Nam độc lập, tình hình kinh tế của đất nước vô cùng khó khăn, ngân khố trống rỗng, giặc đói đe dọa. Bên ngoài, Thực dân Pháp núp bóng quân Anh vào Sài Gòn, ở phía Bắc, quân Tưởng (quân đội Trung Quốc thời Quốc dân Đảng, do Tưởng Giới Thạch cầm quyền) mang theo nhiều phần tử phản động kéo vào. Thế nước “ngàn cân treo sợi tóc”.

Thứ hai, đầu thập kỷ 60 mươi của thế kỷ trước, Đế quốc Mỹ đưa gần nửa triệu quân vào miền Nam và gây chiến tranh phá hoại ở miền Bắc. Trước sức mạnh của Mỹ, nhiều người, cả bạn bè quốc tế tỏ ý lo ngại cho cuộc kháng chiến của chúng ta.

Thứ ba, năm 1986, sau cuộc kháng chiến 30 năm, nền kinh tế bị tàn phá nặng nề, cơ chế quản lý cũ không còn phù hợp, lại bị bao vây cấm vận khiến nền kinh tế kiệt quệ, đời sống nhân dân vô cùng khó khăn.

Thứ tư, đầu những năm 90 của thế kỷ trước, khi Liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu tan rã, Mỹ và các nước phương Tây vẫn bao vây, cấm vận, Cách mạng xã hội chủ nghĩa và nền kinh tế của ta đã khó càng thêm khó.

Tuy vậy, Đảng ta với định hướng đúng đắn xuyên suốt: Độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, dân giàu, nước mạnh và Chủ nghĩa xã hội nên đã có nhiều sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với từng thời kỳ, giai đoạn cách mạng cụ thể, đặc biệt là trong tạo dựng sức mạnh từ đại đoàn kết toàn dân tộc, sự đồng thuận giữa ý Đảng với nguyện vọng toàn Dân, cùng những nhiệm vụ cụ thể sát thực tế. Nhờ đó, trong 75 năm qua, Đảng đã lãnh đạo Nhân dân ta không chỉ đánh thắng các kẻ thù xâm lược mà còn vượt qua mọi khó khăn để tạo nên những thành công diệu kỳ, trở thành bài học về phát triển kinh tế, niềm cảm hứng cho cộng đồng quốc tế.

Để đạt mục tiêu đã đề ra (đến năm 2030 đưa nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp phát triển, thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa), thời gian không còn nhiều trong khi trở ngại, thách thức không chỉ đến từ những vấn đề truyền thống, thường thấy, đơn lẻ mà bất ngờ, khó định đoán, mang tính toàn cầu (đại dịch Covid-19 đang diễn ra từ đầu năm 2020 đến nay là một ví dụ), đồng thời với kiên định mục tiêu và thực hiện nguyên tắc “lấy bất biến ứng vạn biến”, là bạn, hợp tác hữu nghị, giữ vững hòa bình trên cơ sở đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta cần nắm bắt, vận dụng bài học lịch sử của các giai đoạn cách mạnh trước một cách sáng tạo nhưng phù hợp với xu thế thời đại (toàn cầu hóa với cách mạng công nghiệp lần thứ tư) để đi tắt, đón đầu, tận dụng cơ hội và thời cơ một cách hiệu quả nhất. Trong đó bài học về độc lập, tự cường và phát huy sức mạnh nội lực với nỗ lực cao của toàn Đảng, toàn Dân có ý nghĩa quan trọng nhất..

 

 

Hiền Trang

Ý kiến của bạn