Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 16 tháng 7 năm 2024  
Thứ tư, ngày 5 tháng 4 năm 2023 | 16:40

Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế: Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Ngày 5/4, tại Hà Nội, Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế (Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng và ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Tham dự Hội nghị có Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam - ông Nguyễn Xuân Hồng, Cụm trưởng; Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam - ông Trần Hồng Quảng, Cụm phó; đại diện các đơn vị: Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Hiệp hội Làng nghề Việt Nam; Hội Mỹ nghệ, Kim hoàn, Đá quý Việt Nam; Hội Sinh vật cảnh Việt Nam; Hội Nghề cá Việt Nam; Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

Toàn cảnh hội nghị

Để tiếp tục động viên, khuyến khích các tổ chức thành viên, cá nhân, hội viên tích cực sản xuất, kinh  doanh, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, các đơn vị thuộc Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế đã triển khai Kế hoạch thi đua với nhiều mục tiêu và nội dung thiết thực.

Các đại biểu đã nghe dự thảo các nội dung giao ước thi đua, khen thưởng năm 2023 của Cụm: Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ phát động, như: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025"; "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Đẩy mạnh phát triển  kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số; thực hiện chuyển đổi số quốc gia”; Cả nước chung tay vì người nghèo, địa phương đặc biệt khó khăn; Đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan đơn vị, khu dân cư; Thực hành tiết kiệm, phóng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí…

Thi đua toàn diện trên các lĩnh vực theo Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; các phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì, phối hợp thực hiện, bằng các nội dung, việc làm, hành động thiết thực.

Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, gắn phong trào thi đua với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; xây dựng kế hoạch, nội dung, tiêu chí cho từng công việc phù hợp với lĩnh vực hoạt động. Tập trung thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm trong đổi mới phương thức tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua hằng năm.

Bên cạnh đó, từng tổ chức thành viên trong Cụm căn cứ nội dung các phong trào thi đua, cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt  Nam, các chương trình hành động trọng tâm của các ban, bộ, ngành và nhiệm vụ chính trị  của đơn vị để xây dựng  và triển khai nội  dung, phạm vi, thời gian thi đua và các hình thức khen thưởng cụ thể của năm 2023 cho phù hợp, thiết thực. 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Xuân Hồng, Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam cho biết, với vai trò là Cụm trưởng năm 2023, Hội làm vườn Việt Nam sẽ phối hợp tốt với các đơn vị trong Cụm để theo dõi, đánh giá  kết quả thi đua của các đơn vị trong Cụm,  tổ chức bình xét, kịp thời đề xuất  các cơ quan có thẩm quyền xem xét khen thưởng đối với các đơn vị thành viên có thành tích xuất sắc trong năm theo đúng quy định của Luật Thi đua Khen thưởng và Quy chế Thi đua Khen thưởng của Ủy ban  Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền vận động thu hút thêm hội viên ở những nơi có điều kiện, nhất là các tổ chức kinh tế (doanh nghiệp, HTX), các tổ chức KHCN, các tổ chức quốc tế có  quan tâm đến lĩnh vực kinh tế VAC, phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, phát triển cộng đồng, biến đổi khí hậu...

Đặc biệt, trong năm 2023, Hội Làm vườn Việt Nam sẽ đẩy mạnh phong trào thi đua trung hạn do Hội phát động cho cả giai đoạn 2022- 2025 với chủ đề “Tăng cường đoàn kết, hợp tác, năng động  để  phát triển kinh tế VAC chất lượng, an toàn, hiệu quả,  bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng  nền nông nghiệp hiện đại, nông thôn văn minh, nông dân hạnh phúc”; nhân rộng các mô hình “Vườn  mẫu, vườn chuẩn nông thôn mới, trang trại kiểu mẫu ” gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Cần xây dựng nội bộ đoàn kết, tránh tình trạng “rời rạc”

Sau khi nghe ý kiến về mục tiêu  kế hoạch thi đua trong toàn hệ thống, các thành viên trong Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế đều đồng ý với kế hoạch đề ra.

Phát biểu tại Hội nghị, TS. Nguyễn Hữu Vạn, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, cho rằng: Mặc dù 9 thành viên trong cụm  có rắt nhiều lợi thế để phát triển, hỗ trợ lẫn nhau, tuy nhiên, thời gian qua, sự gắn kết khá “rời rạc”.

"Do vậy, thời gian tới, các hội trong cụm cần gắn kết hơn trong  lĩnh vực cụ thể, đây là nhiệm vụ, đặt nền móng cho mọi thành công", ông Vạn nhấn mạnh.

Các thành viên Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Sau khi nghe ý kiến góp ý từ các thành viên, Hội nghị đã tiến hành thảo luận và thông qua Kế hoạch thi đua, khen thưởng và tiêu chí đánh giá chấm điểm thi đua năm 2023 của Cụm gồm: Vận động các thành viên đẩy mạnh thực hiện chương trình hành động của MTTQVN thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Thi đua nâng cao hiệu quả tuyên truyền vận động tập hợp hội viên, doanh nhân, doanh nghiệp... nhằm củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; Thi đua hoàn thành xuất sắc kế hoạch, nhiệm vụ của đơn vị  năm 2023; Thi đua phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, giám sát và phản biện các chính sách kinh tế, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; Thi đua hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của tổ chức mình, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong giai đoạn mới; Thi đua phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của hội viên, doanh nhân, doanh nghiệp... triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; Tham gia các hoạt động phối hợp giữa các thành viên trong Cụm, tham gia dự họp đầy đủ đúng thành phần và gửi Báo cáo đầy đủ, kịp thời, chất lượng; Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động giao lưu nhân dân, đối ngoại nhân dân và hợp tác quốc tế; Làm tốt công tác khen thưởng, tôn vinh và tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; Có cách làm sáng tạo, có hiệu quả nổi bật trong tổ chức thực hiện các nội dung, tiêu chí đã ký kết giao ước thi đua.

Các thành viên của cụm bắt tay đoàn kết

Hội nghị cũng đến thống nhất các đơn vị thành viên theo dõi, cập nhập tiến độ triển khai các nội dung thi đua, gửi báo cáo Sơ kết 6 tháng đầu năm về Cụm phó ( Hiệp hội Doanh nghiệp  của Thương binh và Người Khuyết tật Việt Nam) trước ngày 30/6/2023. Tổng kết kết quả thi đua và tự chấm điểm thi đua theo thang điểm, gửi  báo cáo về  đơn vị Cụm trưởng (Hội Làm vườn Việt Nam) trước ngày 30/11/2023.

Đánh giá kết quả, chấm điểm thi đua của từng đơn vị trong Cụm và bình xét, đề xuất các hình thức khen thưởng cho các đơn vị xuất sắc sẽ tiến hành dân chủ, công khai tại Hội nghị Tổng kết công tác thi đua năm 2023 của toàn Cụm.

Kết thúc Hội nghị, các đơn vị thành viên trong Cụm đã  ký kết giao ước thi đua năm 2023, cam kết triển khai thực hiện đầy đủ, tích cực các nội dung thi đua đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động.

 

Thanh Xuân
Ý kiến bạn đọc
Top