BHTGVN nỗ lực góp phần đảm bảo an toàn hệ thống các TCTD

KTNT Những năm gần đây, Việt Nam thực hiện quyết liệt tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế, để chuyển đổi mô hình tăng trưởng, hội nhập sâu sắc và toàn diện với khu vực và thế giới. Ngành Ngân hàng đã triển khai kịp thời và đồng bộ các chương trình, đề án đổi mới hoạt động cũng như khẩn trương kiện toàn bộ máy tổ chức, cơ cấu lại các tổ chức tín dụng. Trong bối cảnh đó, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, đảm bảo sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng.

Là một thành viên quan trọng của mạng an toàn tài chính quốc gia, BHTGVN đã đóng vai trò tích cực trong việc đảm bảo an toàn hệ thống theo các quy định của pháp luật. 100% tổ chức tham gia BHTG được BHTGVN giám sát định kỳ hàng tháng, quý, năm. Trên cơ sở thông tin thu thập được của các tổ chức tham gia BHTG, BHTGVN đã thực hiện phân tích, đánh giá tình hình hoạt động của các tổ chức tham gia BHTG, phát hiện những biểu hiện yếu kém, vi phạm các quy định về an toàn trong hoạt động ngân hàng để cảnh báo đồng thời báo cáo, kiến nghị Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Nội dung chính sách BHTG được niêm yết công khai tại quầy giao dịch của TCTD

Để nâng cao hiệu quả bảo vệ người gửi tiền, BHTGVN đã tiến hành hiện đại hóa các quy trình nghiệp vụ. Tiêu biểu là Dự án Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng (FSMIMS) hợp phần BHTGVN. Đây được coi là dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thông tin nhằm hỗ trợ các hoạt động nghiệp vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Với dự án trên, BHTGVN sẽ thực hiện hiện đại hóa các quy trình nghiệp vụ trên nền tảng công nghệ thông tin, trong đó, tập trung vào việc cải tiến các quy trình trong những lĩnh vực như: Giám sát rủi ro, quản lý thông tin, tài chính, hậu cần và xử lý. Hệ thống đã được chính thức đưa vào vận hành vào năm 2016. Việc triển khai thành công dự án và đưa Hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông mới vào sử dụng sẽ hỗ trợ BHTG trở thành một tổ chức bảo hiểm tiền gửi tiên tiến, nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần tăng cường chia sẻ và sử dụng thông tin kỹ năng phân tích, đánh giá cảnh báo rủi ro.

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh từng nhấn mạnh 05 nhiệm vụ trọng tâm mà BHTGVN cần triển khai thực hiện gồm: Tập trung nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật BHTG; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN để hoàn thành việc trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định điều chỉnh hạn mức trả BHTG; tăng cường năng lực tài chính của BHTGVN; chú trọng công tác giám sát các TCTD, tập trung vào hệ thống QTDND; triển khai có hiệu quả các mảng chuyên môn nghiệp vụ.

Để bảo vệ tốt quyền lợi của người gửi tiền, góp phần đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng và tham gia sâu hơn vào quá trình tái cơ cấu hệ thống các TCTD giai đoạn 2016-2020, BHTGVN đang triển khai đồng bộ những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2017. Đó là: Nghiên cứu, đề xuất với NHNN xem xét trình các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi Luật BHTG; chủ động triển khai, hoàn thiện công tác xây dựng và ban hành hệ thống văn bản quản trị điều hành theo đúng kế hoạch; tiếp tục hoàn thiện Chiến lược phát triển BHTGVN đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025; triển khai đầy đủ và hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của BHTGVN và hướng tới các chuẩn mực quốc tế; đầu tư hiệu quả nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi, nâng cao năng lực tài chính của BHTGVN; tăng cường quản lý, quản trị tốt nguồn vốn, công tác hạch toán kế toán, tài chính tiết kiệm, hiệu quả; phối hợp điều hành giữa các nghiệp vụ như: lao động, tiền lương, đầu tư, tài chính - kế toán, quản lý nguồn nhân lực, đảm bảo tăng năng suất lao động; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm soát - kiểm toán nội bộ; tiếp tục hoàn thiện tái cấu trúc bộ máy, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo quản lý; chú trọng xây dựng, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin; đẩy mạnh hoạt động thông tin truyền thông để chính sách BHTG lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp dân cư.

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đã được quy định tại Luật BHTG cũng như định hướng, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, NHNN, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đã được đề ra, BHTGVN đang và sẽ nỗ lực nâng cao năng lực của tổ chức, tham gia tích  cực hơn nữa vào quá trình tái cơ cấu các TCTD, triển khai có hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ. Qua đó, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền ngày càng được bảo đảm tốt hơn và đóng góp có hiệu quả vào hoạt động an toàn, lành mạnh của các TCTD./.

Trung Nguyễn 

 

KTNT

Ý kiến của bạn