Nguồn vốn cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn ở Hà Tĩnh phát huy hiệu quả

KTNT Tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Tĩnh đến cuối tháng 7 ước đạt khoảng 84.135 tỷ đồng, trong đó, dư nợ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chiếm khoảng 57%.

Nhờ thực hiện có hiệu quả các giải pháp nên hoạt động tín dụng trên địa bàn Hà Tĩnh những tháng đầu năm 2022 tăng trưởng tốt. Tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng đến cuối tháng 7 ước đạt khoảng 84.135 tỷ đồng (tăng khoảng 17,22% so với cuối năm 2021). Trong đó, dư nợ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chiếm khoảng 57% tổng dư nợ.
 
Theo đánh giá, nguồn vốn cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đã phát huy hiệu quả, tạo nguồn lực để hình thành hàng nghìn mô hình kinh tế tiềm năng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn và đóng góp quan trọng vào chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
 
dl3.jpg
Được ngân hàng tiếp vốn, nông dân Hà Tĩnh phấn khởi xây dựng nhiều mô hình kinh tế.
 
 
Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả tỉnh chung sức xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, thời gian tới, hệ thống ngân hàng Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh nguồn vốn vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.
 
Trong đó, ưu tiên tín dụng đối với các xã xây dựng nông thôn mới, đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất kinh doanh và tiêu dùng, phát triển chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, góp phần quan trọng giúp các xã hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao.
 
 
 

Trà Giang

Ý kiến của bạn