Sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp tỉnh Nghệ An

KTNT Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Nghệ An.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, duy trì, củng cố, phát triển và tái cơ cấu công ty TNHH một thành viên Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích đối với 4 Công ty TNHH một thành viên: Lâm công nghiệp Sông Hiếu, Lâm nghiệp Tương Dương, Lâm nghiệp Con Cuông, Lâm nghiệp Đô Lương.

Cổ phần hóa 3 Công ty TNHH một thành viên: Đầu tư phát triển chè Nghệ An, Cao su cà phê Nghệ An, Nông công nghiệp 3/2.

Góp nguyên trạng tài sản, tài chính, lao động, đất đai (sau khi rà soát) để thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên đối với 3 Công ty TNHH một thành viên: Nông nghiệp 1/5, Nông nghiệp Xuân Thành, Nông nghiệp An Ngãi.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, chuyển thành ban quản lý rừng phòng hộ hoạt động theo cơ chế đơn vị sự nghiệp công lập có thu và sáp nhập với Ban Quản lý rừng phòng hộ Quỳnh Lưu đối với Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Quỳnh Lưu.

UBND tỉnh Nghệ An có trách nhiệm thực hiện việc sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp trực thuộc theo quy định; xác định tỷ lệ vốn Nhà nước cần nắm giữ tại các công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp và tình hình thực tế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc lựa chọn đối tác để thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên thực hiện theo nguyên tắc:

Kế thừa toàn bộ đất đai (sau rà soát), vườn cây, vốn, tài sản, lao động, các khoản phải thu, phải trả, các hợp đồng khoán, hợp đồng kinh tế; chịu trách nhiệm toàn bộ về quyền và nghĩa vụ của công ty TNHH một thành viên; đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, ổn định của người nhận khoán theo quy định của pháp luật.

Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của các công ty TNHH hai thành viên trở lên chỉ tập trung vào sản xuất nông nghiệp gắn với ứng dụng khoa học công nghệ cao, chế biến, tiêu thụ sản phẩm; không chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Tính toán đầy đủ giá trị vườn cây, tài sản theo cơ chế thị trường; giá trị thương quyền và giá trị lợi thế đất đai theo quy định để xác định giá trị và quyền sử dụng đất đai của các công ty TNHH một thành viên nông nghiệp khi tham gia thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục rà soát đất đai, vườn cây, xử lý dứt điểm nhất là đất tranh chấp, lấn chiếm, khoán trắng, sử dụng sai mục đích theo đúng quy định của Nghị định 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp; chỉ giữ lại một phần diện tích đất phù hợp với phương án sản xuất kinh doanh của các công ty TNHH một thành viên nông nghiệp khi chuyển đổi mô hình sắp xếp, đổi mới; hoàn thành việc rà soát, cắm mốc ranh giới, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng phần đất các công ty giữ lại sản xuất trong năm 2015.

Đồng thời chỉ đạo các công ty nông nghiệp phải sử dụng đất đúng mục đích, khi thay đổi mục đích sử dụng đất phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt phù hợp với quy hoạch được duyệt của tỉnh và quy định của pháp luật; có phương án quản lý, sử dụng đất đai, vườn cây, rừng của các công ty chuyển giao về địa phương đúng mục đích, đúng quy hoạch và pháp luật; không để đất, rừng thành vô chủ.

P.V

 

KTNT

Ý kiến của bạn