Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách năm 2017

KTNT Sáng nay (14/11), với 405/425 đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017.

Quốc hội thông qua nghị quyết về phân bổ ngân sách năm 2017
Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017

Nghị quyết gồm bốn điều, trong đó điều 2 phân bổ ngân sách trung ương năm 2017 nêu rõ năm 2017, ngân sách trung ương sẽ phân bổ theo từng lĩnh vực và chi tiết từng bộ, cơ quan trung ương. Tỉ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số bổ sung cân đối ngân sách và bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương.

Nghị quyết nêu rõ, tỉ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2017 được giữ ổn định trong suốt kỳ ngân sách 2017-2020.

Trường hợp đặc biệt phát sinh nguồn thu từ dự án mới đi vào hoạt động trong thời kỳ ổn định ngân sách tác động tăng thu ngân sách địa phương lớn, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

Nghị quyết cũng đề cập đến mức bội thu ngân sách, mức vay bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc (nếu có) của từng địa phương.

Bên cạnh việc phân bổ trên, nghị quyết Quốc hội cũng cho biết tổng số thu và chi cân đối ngân sách trung ương năm 2017. Theo đó, tổng số thu cân đối ngân sách trung ương là 729.730 tỉ đồng. Tổng số thu cân đối ngân sách địa phương là 482.450 tỉ đồng.

Về chi, tổng số chi cân đối ngân sách trung ương là 902.030 tỉ đồng, trong đó dự toán 254.630 tỉ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

DT.

 

 

KTNT

Ý kiến của bạn