TP. Hồ Chí Minh cấp phép cho 68 dự án trong tháng 01/2019

KTNT Theo số liệu của Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh về tình hình kinh tế xã hội tháng 01/2019, tình hình cấp phép đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố đã có 68 dự án có vốn nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 32,7 triệu USD.

Cụ thể, về hình thức đầu tư 100% vốn nước ngoài có 59 dự án, vốn đầu tư 20,9 triệu USD, liên doanh 9 dự án, vốn đầu tư 11,8 triệu USD. Điều chỉnh vốn đầu tư có 11 dự án (bao gồm các dự án tăng và giảm vốn), số vốn tăng 4,7 triệu USD. Tổng vốn đầu tư cấp phép mới và điều chỉnh vốn đến ngày 20/1/2019 đạt 37,4 triệu USD, bằng 39,4% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với đó, thành phố đã có 191 dự án góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp là 452,7 triệu USD, tăng gấp 3,8 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, phân theo ngành hoạt động đối với các dự án được cấp phép mới chiếm tỷ trọng cao có các ngành như thương nghiệp 38 dự án, vốn đầu tư 22,3 triệu USD (chiếm 68,2% trong tổng vốn cấp phép mới). Hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ 14 dự án, vốn đầu tư 3,7 triệu USD (chiếm 11,3%); công nghiệp 3 dự án, vốn đầu tư 2,8 triệu USD (chiếm 8,6%).

Chỉ tính trong tháng 01/2019, ngành kinh doanh bất động sản đã có 117 đơn vị được thành lập mới.
Chỉ tính trong tháng 01/2019, ngành kinh doanh bất động sản đã có 117 đơn vị được thành lập mới.

Xét theo đối tác đầu tư có 21 các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào thành phố. Trong đó, Singapore dẫn đầu với 4 dự án, vốn đầu tư đạt 13,1 triệu USD, chiếm 40% tổng vốn cấp phép mới; Nhật Bản 7 dự án, vốn đầu tư 9,4 triệu USD (chiếm 28,9%); Hàn Quốc 14 dự án, vốn đầu tư là 3,7 triệu USD (chiếm 11,3%).

Đối với tình hình doanh nghiệp thành lập mới và ngừng hoạt động, chỉ trong 15 ngày đầu năm 2019, thành phố đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 1.875 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký đạt 34.149 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, số giấy phép mặc dù giảm 11,1%, nhưng vốn tăng gấp 2,3 lần. Mức tăng vốn này tập trung chủ yếu ở ngành xây dựng với vốn đăng ký chiếm 64,7%, tăng gấp 8 lần so với cùng kỳ năm trước.

Phân theo khu vực có khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản với số lượng doanh nghiệp cấp phép là 10 đơn vị, tăng 42,9%; vốn đăng ký đạt 309 tỷ đồng, tăng gấp 3,3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Khu vực công nghiệp, xây dựng có 401 doanh nghiệp mới thành lập, giảm 6,3% so với cùng kỳ; vốn đăng ký đạt 23.018 tỷ đồng, tăng gấp 6,5 lần. Riêng ngành xây dựng 192 đơn vị, giảm 2,5%, vốn đăng ký đạt 22.097 tỷ đồng, tăng gấp 8 lần so cùng kỳ; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có 196 đơn vị, giảm 11,7% và vốn đạt 908 tỷ đồng, tăng 6,4%.

Khu vực thương mại, dịch vụ đã cấp phép cho 1.464 doanh nghiệp, giảm 12,5% so với cùng kỳ năm trước; vốn đăng ký đạt 10.822 tỷ đồng, giảm 2%. Trong đó, 9 ngành dịch vụ chủ yếu của thành phố là 1.321 doanh nghiệp, chiếm 70,5% trong tổng số doanh nghiệp mới thành lập, giảm 13%; vốn đăng ký là 10.449 tỷ đồng, chiếm 30,6%, giảm 0,6%.

Trong đó có một số ngành hoạt động có tỷ trọng cao trong khu vực như hoạt động kinh doanh bất động sản 117 đơn vị, tăng 0,9%; vốn đăng ký 4.362 tỷ đồng, chiếm 40,3% tổng vốn khu vực này, tăng 3,2%. Thương nghiệp có 767 doanh nghiệp, giảm 7,3%; vốn đăng ký đạt 3.022 tỷ đồng, chiếm 27,9%, giảm 10,6%. Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ 182 doanh nghiệp, vốn đăng ký 1.683 tỷ đồng; số giấy phép giảm 13,3% và vốn đăng ký tăng 82,2%.

Đối với doanh nghiệp ngừng hoạt động, trong năm 2018 đã có 4.493 doanh nghiệp giải thể, tăng 32,3 % so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, số lượng doanh nghiệp ngưng hoạt động là 8.379 đơn vị, tăng 19,4%.

Lại Hùng

Ý kiến của bạn