Tuyên Quang quán triệt Nghị quyết phát triển nông, lâm, thủy sản

KTNT Ngày 13/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy. Trong đó, có Nghị nghị 36 về phát triển nông, lâm, thủy sản.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Thế Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TU ngày 26/6/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2030.

Nghị quyết số 36 đề ra các mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 2021 - 20215, Tuyên Quang đặt ra 12 mục tiêu gồm: Tốc độ tăng bình quân giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt trên 9%/năm; trồng rừng tập trung 48.500 ha, bình quân trồng trên 9.700 ha/năm; phát triển diện tích rừng gỗ lớn đạt trên 89.000 ha; năng suất rừng trồng đạt bình quân 22 m3/ha/năm; sản lượng gỗ khai thác đạt trên 5.500.000 m3, bình quân khai thác trên 1.100.000 m3/năm; phát triển cây dược liệu, cây lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng đạt trên 2.000 ha, bình quân trồng trên 400 ha/năm…

 

 Ông Nguyễn Thế Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang quan triệt Nghị quyết tại Hội nghị.

 

Giai đoạn 2026 - 2030 với 11 mục tiêu gồm: Tốc độ tăng bình quân giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 11%/năm; trồng rừng tập trung 48.500 ha, bình quân trồng 9.700 ha/năm; duy trì diện tích rừng gỗ lớn đạt trên 89.000 ha; năng suất gỗ rừng trồng đạt bình quân 28 m3/ha/năm; sản lượng gỗ khai thác đạt 6.500.000 m3, bình quân khai thác trên 1.300.000 m3/năm...

Để thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, tỉnh đề ra 7 nhóm giải pháp chủ yếu gồm: công tác tuyên truyền; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp; quản lý, bảo vệ rừng, khôi phục và phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên; chăm lo phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho người dân; ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng; sử dụng hiệu quả tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp; tổ chức quản lý, phát triển nguồn nhân lực; cơ chế, chính sách và huy động nguồn lực đầu tư.

 

 Toàn cảnh Hội nghị.

 

Ông Giang nhấn mạnh, Đề án của UBND tỉnh về cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, đặc sản theo chuỗi liên kết bảo đảm chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Tỉnh Tuyên Quang đề ra 9 mục tiêu cụ thể đến năm 2025: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 11.348,7 tỷ đồng; tỷ lệ giá trị sản phẩm nông, lâm, thủy sản được sản xuất theo các hình thức hợp tác và liên kết đạt trên 30%; giá trị sản phẩm sản xuất theo các quy trình sản xuất tốt hoặc tương đương đạt trên 25%; giá trị sản phẩm nông sản ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao đạt trên 15%; trên 68% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt trên 44 triệu đồng/người/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 2-2,5%/năm…

 

 Rừng keo 7 năm tuổi đạt tiêu chuẩn FSC của hộ anh Nguyễn Văn Tú, thôn Đầm Hồng 1, xã Ngọc Hội liên doanh với Công ty Lâm nghiệp Chiêm Hóa.

 

Định hướng đến năm 2030, Tuyên Quang đề ra 9 mục tiêu cụ thể gôm: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân trên 3%/năm; có ít nhất 150 liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản; 100% số xã trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới; 6/6 huyện, đạt chuẩn huyện nông thôn mới...

Đồng chí nêu rõ các nhiệm vụ gồm định hướng sản xuất theo vùng, cơ cấu sản phẩm, cơ cấu sản xuất theo từng lĩnh vực. Đồng chí nhấn mạnh, với 10 giải pháp cụ thể, đề án sẽ mang lại hiệu quả rõ rệt về kinh tế, xã hội cho địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh, đến thời điểm hiện tại, BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành 3 nghị quyết, 1 đề án; BTV Tỉnh uỷ ban hành 2 nghị quyết, 1 đề án. Ban cán sự đảng UBND đã xây dựng và ban hành 9 đề án về phát triển kinh tế - xã hội để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, nhất là các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm.

 

Đến năm 2025, Tuyên Quang đặt mục tiêu, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 11.348,7 tỷ đồng.

 

Đề nghị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ để nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ những nội dung triển khai, nhằm thống nhất cao về nhận thức và hành động, kịp thời cụ thể hóa, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, đề án tại cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương. Làm tốt công tác tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lại các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra, ông Lâm nhấn mạnh.

 

 

Hoàng Văn

Ý kiến của bạn