Bắc Giang hỗ trợ phát triển hợp tác xã ứng dụng công nghệ 4.0

KTNT Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Bắc Giang dành 16,3 tỷ đồng thực hiện đề án “hỗ trợ phát triển mô hình hợp tác xã ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và mô hình Hợp tác xã nông nghiệp khởi nghiệp ứng dụng công nghệ cao”.

Bắc Giang đặt mục tiêu, xây dựng 01 phần mềm (App) phục vụ công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX được cài đặt trên thiết bị thông minh (điện thoại, máy tính bảng, máy vi tính...). Hỗ trợ, phát triển thành công 5 mô hình HTX ứng dụng công nghệ 4.0 phục vụ công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Đến năm 2025, hiệu quả công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX tăng lên 02 lần so với trước khi ứng dụng phần mềm.

Hỗ trợ, phát triển thành công 5 mô hình khởi nghiệp HTX nông nghiệp ứng dụng CNC trên địa bàn tỉnh, đến năm 2025, giá trị sản xuất các sản phẩm nông nghiệp do ứng dụng CNC tăng lên 02 lần so với phương thức sản xuất thông thường. Đến năm 2025, các HTX tham gia đề án được đánh giá đạt từ mức khá trở lên theo bộ tiêu chí của Thông tư 01/2020/TT-BKHĐT ngày 19/2/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

 Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Bắc Giang dành 16,3 tỷ đồng thực hiện đề án.

 

Xây dựng 01 báo cáo đánh giá kết quả thực hiện đề án góp phần làm cơ sở để UBND tỉnh thực hiện nhân rộng kết quả của đề án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Góp phần tạo lập cơ sở để hỗ trợ Liên minh HTX tỉnh, các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện quản lý hoạt động của các HTX, dự báo cơ cấu sản phẩm, sản lượng sản phẩm... của khu vực HTX khi mô hình được triển khai nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

Đối tượng thực hiện với mô hình HTX ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm: các HTX trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hoạt động theo Luật HTX năm 2012; có nguyện vọng ứng dụng công nghệ để chuyển đổi số công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX.

Đối với mô hình khởi nghiệp HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: các HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được thành lập trong giai đoạn năm 2019-2021, đang ứng dụng hoặc có ý tưởng ứng dụng công nghệ cao thuộc danh mục các loại hình công nghệ cao được ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp được quy định cụ thể tại Quyết định số 738/QĐ-BNN ngày 14/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Nội dung thực hiện của đề án, hỗ trợ xây dựng phần mềm phục vụ công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Hỗ trợ, phát triển 05 mô hình HTX ứng dụng công nghệ CN 4.0 phục vụ công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Hỗ trợ, phát triển 05 mô hình khởi nghiệp HTX nông nghiệp ứng dụng CNC. Hỗ trợ nâng cao năng lực, nhận thức cho HTX…

Kết quả thực hiện mô hình làm cơ sở quan trọng để các HTX khác học tập, nhân rộng, tiến tới thực hiện số hóa hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX; góp phần làm cơ sở để tham mưu với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, ban hành những chủ trương chính sách hỗ trợ, khuyến khích, thúc đẩy, phát triển lĩnh vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững.

 

 

Hoàng Văn

Ý kiến của bạn