Doanh nhân giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế

KTNT Kinh tế tư nhân ngày càng góp phần quan trọng trong huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Ý kiến của bạn