Nhiều giải pháp thực hiện mục tiêu phát triển bền vững

KTNT Ngày 29/10, tại Hà Nội, Hội Làm vườn Việt Nam phối hợp với Mạng lưới Phát triển nguồn nhân lực nông thôn Việt Nam (VietDHRRA) tổ chức Diễn đàn “Thực hiện hóa các mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam”.

20191029_084757.jpg

 GS.TS Ngô Thế Dân, Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam phát biểu tại Diễn đàn

 

Phát biểu tại Diễn đàn, GS.TS Ngô Thế Dân, Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam cho biết, quan điểm phát triển bền vững tại Việt Nam đã được lồng ghép xuyên suốt trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2015 và 2016 - 2020. Nước ta đã đạt được các thành tiệu về phát triển bền vững trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường như tốc độ tăng trưởng GDP, giảm nghèo bền vững, phổ cập giáo dục, tiếp cận các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe.

Tuy nhiên, nhận thức về phát triển bền vững của không ít cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhiều người dân còn chưa đầy đủ; các chính sách kinh tế, xã hội còn thiên về tăng trưởng nhanh kinh tế và ổn định xã hội mà chưa quan tâm đầy đủ, đúng mức đến tính bền vững khi khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

Quá trình lập quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, qúa trình xây dựng chính sách bảo vệ môi trường còn chưa được kết hợp chặt chẽ; lồng ghép hợp lý với nhau. Cơ chế quản lý và giám sát phát triển bền vững chưa được thiết lập rõ ràng và có hiệu lực. Đầu tư từ ngân sách nhà nước cho các lĩnh vực xã hội chưa thực sự chú trọng.

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế nói trên, ngày 20/5/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 13/2019/CT-TTg về phát triển bền vững, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành, đoàn thể và các đại phương nhằm thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam.

Là tổ chức xã hội - nghề nghiệp và là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những năm qua, Hội Làm vườn Việt Nam luôn quan tâm và tích cực triển khai các hoạt động góp phần vào sự phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn.

Các mô hình do HLV khởi xướng và vận động đã góp phần vào cuộc xóa đói, giảm nghèo, từng bước vươn lên làm giàu của nông dân nhiều địa phương trong cả nước. Kinh tế VAC cũng là mô hình sản xuất tuần hoàn, thúc đẩy chu trình chuyển hóa vật chất tự nhiên và bảo vệ môi trường, phù hợp với yêu cầu của nông nghiệp tự nhiên, nông nghiệp sinh thái. 

20191029_084820.jpg
Toàn cảnh Diễn đàn

 

GS.TS Ngô Thế Dân, cho biết, những năm gần đây, các mô hình vườn mẫu, vườn hữu cơ, trang trại sinh thái, mô hình VACR đang được xây dựng và nhân rộng tại nhiều địa phương góp phần đáng kể trong bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan và xây dựng NTM.

Thúc đẩy mô hình kinh tế VAC và kinh tế vườn theo hướng bền vững là mục tiêu xuyên suốt trong mọi hoạt động của Hội. Như vậy, mục tiêu và nội dung hoạt động của Hội Làm vườn là hoàn toàn phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam. 

20191029_091601.jpg

 PGS.TS Nguyễn Xuân Hồng, Phó Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam, Chủ tịch AsiaDHRRA cho biết, Việt Nam trao đổi về các giải pháp phát triển bền vững tại Việt Nam. 

 

PGS.TS Nguyễn Xuân Hồng, Phó Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam, Chủ tịch AsiaDHRRA, cho biết, mục tiêu phát triển thiên niên kỷ MDGs tại Việt Nam (giai đoạn 2000- 2015) được thế giới đánh giá cao. Đến năm 2015, Việt Nam đã hoàn thành 4/8 mục tiêu MDGs; 3/8 MT đạt nhiều tiến bộ; 1/8 MT mới đạt một số chỉ tiêu. Tính đến 07/2019, Chỉ số phát triển bền vững tại Việt Nam đứng thứ 54/162 nước, với 71.1/100 điểm.

Về các giải pháp thực hiện phát triển bền vững những năm tới của Việt Nam, PGS.TS Nguyễn Xuân Hồng cho biết, cần nâng cao nhận thức và hành động của toàn xã hội về phát triển bền vững và các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam. Huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể xã hội, cộng đồng dân cư, các đối tác phát triển trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, sự phối hợp giữa các cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp, các tổ chức chính trị, xã hội, các hiệp hội ngành nghề, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ và sự phối hợp giữa cơ quan trung ương và cơ quan địa phương trong triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững để bảo đảm tính tích hợp và lồng ghép của các mục tiêu;

Tăng cường hợp tác quốc tế trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững; tích cực tham gia và tổ chức các hoạt động chia sẻ, học tập kinh nghiệm và nâng cao năng lực thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững; chủ động phối hợp và tham gia cùng cộng đồng quốc tế giải quyết các vấn đề toàn cầu và khu vực cũng như các thách thức đối với thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững...

 

 

 

 

 

Hoàng Văn

Ý kiến của bạn